ارسال به دوستان
کد خبر : 265530

ساخت اجتماعی دین ورزیدن

بحث حاضر بنده شاید حاوی کوششی باشد برای اینکه در باب دین ورزی به مثابه واقعیت اجتماعی تأملی صورت بگیرد. آفاق فکری جدید بشر سبب شده است که تأملات بی سابقه ای در باب دین به میان بیاید. چگونه می شود در دنیای کنونی زیست ولی از آفاق فکری آن طفره رفت. حداقل چیزی که از دینداران و نهادهای دینی انتظار می رود این است که بدانند در این آفاق نوپدید فکری، دین ورزیدن محل چه نوع پرسش هایی قرار می گیرد و چگونه توضیح داده می شود. کسی که در این آفاق به سر می برد، حتی اگر هم بخواهد دین ورزی بکند، صور دین باوری و دینداری او با دنیای پیشین متفاوت خواهد بود. پس فهمیدنی است که در باب دین ورزی از این افق های جدید باید بحث بشود. عرایض بنده سه قسمت خواهد داشت. ابتدا طیفی از آفاق فکری جدید را مرور می کنم. این طیف، دربرگیرنده پدیدار شناسی، برساخت گرایی، پساساخت گرایی و نیز نوشتار شناسی است. در قسمت دوم خواهم کوشید در محدوده وقت عرض بکنم که دین ورزی از این آفاق چگونه قابل توضیح است و سرانجام در قسمت سوم، قدری بیشتر بیان خواهم کرد که چطور با تحول ساخت اجتماعی ذهن و زبان و زندگی مردم، دین ورزی آن ها نیز از حالی به حالی می شود.

ساخت اجتماعی دین ورزیدن

دکتر مقصود فراستخواه

بحث حاضر بنده شاید حاوی کوششی باشد برای اینکه در باب دین ورزی به مثابه واقعیت اجتماعی تأملی صورت بگیرد. آفاق فکری جدید بشر سبب شده است که تأملات بی سابقه ای در باب دین به میان بیاید. چگونه می شود در دنیای کنونی زیست ولی از آفاق فکری آن طفره رفت. حداقل چیزی که از دینداران و نهادهای دینی انتظار می رود این است که بدانند در این آفاق نوپدید فکری، دین ورزیدن محل چه نوع پرسش هایی قرار می گیرد و چگونه توضیح داده می شود. کسی که در این آفاق به سر می برد، حتی اگر هم بخواهد دین ورزی بکند، صور دین باوری و دینداری او با دنیای پیشین متفاوت خواهد بود. پس فهمیدنی است که در باب دین ورزی از این افق های جدید باید بحث بشود.

عرایض بنده سه قسمت خواهد داشت. ابتدا طیفی از آفاق فکری جدید را مرور می کنم. این طیف، دربرگیرنده پدیدار شناسی، برساخت گرایی، پساساخت گرایی و نیز نوشتار شناسی است. در قسمت دوم خواهم کوشید در محدوده وقت عرض بکنم که دین ورزی از این آفاق چگونه قابل توضیح است و سرانجام در قسمت سوم، قدری بیشتر بیان خواهم کرد که چطور با تحول ساخت اجتماعی ذهن و زبان و زندگی مردم، دین ورزی آن ها نیز از حالی به حالی می شود.

قسمت اول: مروری بر آفاق فکری دنیای امروز

ابتدا توضیح مختصری در باب آفاق فکری مدرن و پسامدرن داشته باشم. از پدیدار شناسی شروع می کنم. پدیدار شناسی به یک جهت ریشه در مباحث کانت دارد. نکته ای که منجر به بسط نظریه پدیدار شناسی شد، توجه به محدودیت های بشری بود. انسان جدید به حدود فاهمه بشری خویش ملتفت شد. چیزی که ما ادراک می کنیم مستقل از ذهن انسانی مان نیست. معانی و صور ادراکی ما حاصل مقوله های ذهنی ماست و کم و بیش حالت تسمیه ای (نومینالیستی) دارند. در کانت، شاهد جابجایی «نومن» به «فنومن» هستیم. در واقع، ما در ساحت شناخت نه با کنه امور، بلکه با چیزهایی که برایمان ظهور یافته اند مواجه می شویم.

این سنت نظری کانت در بحبوحه محدودیت هایی بعدی که اثبات گرایی وساخت گرایی از خود نشان داد، با پدیدار شناسی بسط یافت. در پوزیتیویسیم (اثبات گرایی) و ساخت گرایی، محدودیت هایی وجود داشت که سنت نظری پدیدار شناسی برای مواجهه با آن محدودیت ها رشد یافت. سرگذشت همه سنت های نظری همین طور است. آن ها دارای ظرفیت ها و محدودیت هایی هستند و محدودیت یکی سبب می شود که دیگری با ظرفیت های تازه ای به میان آید.

در سنت نظری پدیدار شناسی که از هوسرل آغاز می شود، تجربیات و مشاهدات خاص، اهمیت می یابد. یعنی ما به سوی خود زندگی روزمره واقعی توجه داریم. به این نتیجه می رسیم که احکام پیشین خودمان را تعلیق بکنیم. تعلیق یا اپوخه یعنی به تعویق افکندن احکام ذهنی خود و کوشش برای شناخت خود امور بدون اینکه مقولات ذهنی ما مانع از شناخت آن ها بشود. می کوشیم با پدیدار ها، بدون واسطه مقولات پیشین خود، و همان طور که در تجربه روزمره برای ما ظهور می یابند، تماس پیدا بکنیم.

این گشودگی به سوی خود امور، در سنت نظری پدیدار شناسی، ظرفیتی تازه به وجود می آورد. برای مثال می کوشیم دین ورزی را در زندگی روزمره مردم، همان طور که هست ببینیم نه در چارچوب مقوله های پیشین ذهنی خویش. یعنی ما به سوی آگاهی ای می رویم که در عالم زندگی و در امر واقع جاری، سیال است. می خواهیم دین ورزی مردم را با تعلیق مقوله های انتزاعی ذهنی خویش، در واقعیت زندگی روزمره عامه مردم مشاهده بکنیم.

در ادامه همین سنت نظری پدیدار شناسی است که کسانی مثل لوکمان و برگر آرای خود را درباب «ساخت اجتماعی واقعیت» ارائه می دهند. این همان رویکرد «ساختن گرایی اجتماعی» است. بر اساس این رویکرد، واقعیت از یک لحاظ، برساخته اجتماع است. زیست اجتماعی ما با همه شؤونش (از جمله دربحث ما؛ دین ورزی مردمان) همان طور که واقعیتی عینی دارد، برساخته اجتماعی ما و شما و ایشان نیز هست.

واقعیت اجتماعی، طی فرایندی از نماد ها و معانی و زبان افراد و گروه ها و در اثنای زیست روزمره آنان بر ساخته می شود. واقعیت اجتماعی تا این حد هم که تصور می رفت، یک سره کشف نمی شود بلکه خلق نیز می شود. چندان هم مستقل از ذهن ما نیست بلکه با الگوهایی که درصدد فهم آن است، بر ساخته می شود. ما در جهان مستقل از ذهن خویش زندگی نمی کنیم بلکه درون جهانی به سر می بریم که فهم ما نیز جزئی از آن است. ما هرگز آن تماشاگر بزرگ ناب و بی طرف به اموری ناب و مستقل از ذهن خویش نیستیم بلکه با نحوه زیست و با بازی زبانی خویش، واقعیت اجتماعی را می سازیم. دین ورزی ما نیز به مثابه واقعیتی اجتماعی از این برساخته شدن به دور و بر کنار نیست

ساخت اجتماعی واقعیت، فرآیندی درون زا و بی قرار است و این طور نیست که یکباره برای همیشه بر ساخته شود بلکه انسان ها به طور مداوم با نماد ها و زبان و معانی شان، واقعیت اجتماعی را از طریق زندگی روزمره خود می سازند و این یک طرح ناتمام است. جهان اجتماعی پیوسته در حال ساخته شدن است. گویا جامعه با همه شؤونش (از جمله دین ورزی مردم) طوماری بسته است که مرتب از طریق درک عمومی مردم و تعاملات ایشان ودر اثنای تفسیری که از امور دارند، باز و گشوده می شود. به این ترتیب است که نهاد ها و اعمال و افکار اجتماعی (در بحث ما، نهاد ها و تلقی های دینی) به وجود می آیند و نظام های دلالتی آن شکل می گیرند و شگفت این است که چیزی که ما ساخته ایم بر خود ما سایه می اندازد و در ما و دیگران و نسل های بعدی به نحوی تأثیر می گذارد و این رشته سر دراز پیدا می کند و این چنین است که کارِ «برساختن اجتماعی واقعیت» ادامه می یابد.

اکنون به بخش های دیگری از طیف نظریات یعنی دیدگاه پساساختگرایی می رسیم که امثال فوکو و دریدا به آن تعلق دارند و در آن، به گفتمان ها توجه می شود و شرایط شکل گیری گفتمان ها مورد تحلیل قرار می گیرد. محیط و اتفاقات و شرایطی دست به دست هم می دهند و تحت تأثیر آن ها و یا برای مواجهه با آن ها، اسطوره ها و داستان ها و روایت هایی به میان می آیند. این ها صورت بندی هایی ذهنی و زبانی از امور هستند. بدین ترتیب گفتمان ها تکوین پیدا می کنند. گفتمان های دینی مردم هم به این صورت به وجود می آیند. آرا و عقاید دینی ما خصلت گفتمانی دارند. بر این مبنا، دیگر مسأله بر سر این نیست که حقایقی ناب در آنجاست و ما عیناً به آن ها متوجه می شویم و کشفشان می کنیم. بلکه عقاید ما، جنبه ای گفتمانی دارند و به اقتضای انحای قدرت، با راهبردهای کلامی افراد و گروه های مختلف، صورت بندی شده اند.

درهمین مسیر به دیدگاه های امثال دریدا می رسیم. تمرکز ما در اینجا بیشتر نوشتار شناسی دریدا است. همان طور که می دانید، دریدا از گفتار به نوشتار (به متن) گرایش می یابد و توجه ما را به این معطوف می کند که معنای هر متن، متعلق به انواع معانی دیگر است و اینجاست که پای آن دیگری ها برسر متن کشیده می شود. در واقع، معنای متن (و از جمله در بحث ما؛ معنای متن دینی) موکول به دلالت هایی می شود که نیستند ولی پی در پی شکل می گیرند. اینجاست که بحث از بازی دال و مدلول فرا تر می رود. به جای مسیر خطی دال به مدلول، حرکت مارپیچی از دال ها به دال هاست. دلالت ها به طور بی پایان تحول وتکثر می یابند و این بازی، بی وقفه است. پای «دیگران» در این بازی به میان می آید، درک از متن، موضوع شبکه ای از دلالت ها می شود. معنای متن در غیبت مؤلف است، شبکه نشانه ها بدون حضور مولف دراز می شود. حتی بحث «مرگ مولف» نیز مطرح می شود که دیگر کنترلی بر متن ندارد. نوعی مرکززدایی رواج پیدا می کند و عبارت ها و دلالت ها در سپهر فراخ زبان انتشار می یابند. بیش از آنکه فهمی ناب و نهایی از متن در میان باشد، راهبرد های زبانی مختلفی است که خوانندگان در پیش می گیرند. بدین ترتیب، روایت های مختلف وگفتمان های متکثر در فضای «میان متنی» تکوین می یابند.

چنین است که موضوع شالوده زدایی یا به عبارت بهتر، واشدگی متن ها و شالوده ها به میان می آید. متن ها در معرض واشدگی قرار می گیرند و شرحه شرحه می شوند. این اتفاقی است که چه بخواهیم و چه نخواهیم در ارتباط با متن ها کم و بیش روی می دهد. عمل خواندن، آن هم به شکل تاریخی تحول و تکثر می یابد. سیطره مولف در این افق کاهش می یابد. پیوسته گویا چیزهایی هست که در متن ناگفته مانده اند و بعداً در خوانش ها به میان می آیند. فرض بر این است که محدودیت های مختلف اجازه نمی دهند در یک متن همه چیز گفته شود، پس نیاز به عمل خواندن هست، خواندنی فراسوی نیت مؤلف. اینجاست که خوانندگان ارتقاء می یابند.

از سوی دیگر در افق پساساختگرایی، فرهنگ پسین بر طبیعت های پیشین ترجیح داده می شود. بیش از طبیعت های از پیش تعیین شده، آن چیزی که اهمیت پیدا می کند فرهنگ پسین است. مثلاً زن بیش از آنکه طبیعتی پیشین برای همیشه داشته باشد، در فرهنگ های مختلف، معناهای متفاوتی پیدا می کند، چنان که سیمون دوبووار (ترجمه / ۱۳۸۲) می گوید «زن، زن به دنیا نمی آید بلکه زن می شود». دین ورزی وگفتمان های دینی نیز حسب فرهنگ های مختلف متحول ومتکثر می شوند.

قسمت دوم: توضیح دین ورزی در آفاق فکری امروز

اکنون سؤال این است که از این آفاق جدید، دین ورزی چگونه دیده می شود یا چگونه توضیح داده می شود. به چند مدخل از این بحث در اینجا اشاره می کنم.

۱. دین ورزی در زندگی روزمره

از این نقطه نظر، دین باوری و دین ورزی واقعاً موجود مردم، دیگر لزوماً آن نیست که بنده و شما در بسته بندی های انتزاعی یا ایدئولوژیک ذهنی خود داریم. دین ورزی واقعی همان است که در زندگی روزمره مردم در خانه ها و کوی و برزن و میهمانی ها و مناسبات جریان دارد. دین نیز یک واقعیت اجتماعی است. دین ورزی مردم به صورت اجتماعی برساخته می شود و در میان گروه های مختلف اجتماعی و در زمان ها و شرایط مختلف فرق می کند.

۲. تحول و تکثر دین ورزی

دین ورزی ما (منظورم ما آدم ها همه، اعم از ریز ودرشت! است) امری ناب نیست. دین ورزی ما لزوماً آن نیست که در سطح انتزاعی یا ایدئولوژیک خاصی به او اشاره می شود. بلکه در سطح زندگی روزمره است که خود را پدیدار می سازد. پا به پای فرایند بی قرار ساخت اجتماعی، انحای دین ورزی نیز تحول و تکثر می یابد. دین بیش از اینکه یکسره امر پیشینی باشد، به صورت پسینی و در فرهنگ ها وجوامع ظاهر می شود.

۳. تفاوت دین ورزی در سه زمان پیشامدرن، مدرن و پسامدرن

شما دنیای پیشا مدرن، مدرن و پسامدرن را در نظر بگیرید. دین ورزی در آن ها با هم فرق می کند. گروه های مختلف به نسبت اینکه در زمان ها و مکان های پیشامدرن، مدرن یا مدرن زندگی می کنند، باور ها، اعمال و نهاد ها و مناسبات دینی شان نیز کم و بیش متفاوت می شود. در دنیای پیشامدرن، آدمی هنوز به مثابه سوژه، برساخته نشده است و فاعل شناسایی و کارگزار عالم نیست. این دنیا، به طور طبیعی، دوره سیطره متن هاست. یک معنای نهایی در متن دین و در ذهن کسانی خاص است و همه باید خود را با آن تطبیق بدهند.

وقتی به دنیای مدرن می رسیم یک نوع سوژگی اغراق آلود برساخته می شود: من می اندیشم پس هستم! نوعی گفتار محوری ایجاد می شود که براساس آن من به عنوان سوژه حق دارم در مورد عالم و آدم حرف بزنم. از اینجاست که سنت های دینی سابق و جاری از موضع مدرن نقد می شوند.

می بینیم که دوره سوژ گی و ناسوژگی با هم دو ساخت اجتماعی متفاوت دارند و دین ورزی در آن دو با هم فرق می کند. بین آن ها گسستگی های جدی وجود دارد. نمی شود دینداری در دنیای مدرن را که دنیای نقد سنت هاست، به چوب احکام دنیای ماقبل مدرن، پیش راند. اگر انبیا و اوصیا نیز به این دنیای مدرن می آمدند، درک دیگری داشتند و طور دیگری عمل می کردند. خدایی هم که بنابر اعتقاد، مردم را مکلف به دینداری می کند، تکلیف ما لا یطاق نمی کند و تکلیف او به قدر وسع مردمان است. مردمان مدرن، طاقت دین ورزی و دین باوری پیشامدرن را ندارند و تکلیف ما لایطاق آن ها، تحکم آمیز و خلاف عدالت و غیر اخلاقی است.

در دوره مابعد مدرن، وضع باز هم عوض می شود. شما به دوران «مابعد سوژه فردی» انتقال می یابید، دیگر سوژه مطلق حتی از نوع جدیدش را هم نداریم. خود دنیای پست مدرن به صورت های مختلف پیش می رود؛ در یک مسیر، هرمنوتیک را داریم. شما سوژه ای هستید که با متن ها و دیگر سوژه ها، گفت وگو می کنید. تفسیرهای مختلفی از متن به میان می آید. تلقی ها و روایت های مختلفی از دین هست و نمی شود آن را نادیده گرفت و از آن طفره رفت. دینداری یعنی همین روایت های مختلف دینی.

مسیر دیگر و پرتنش تری که در دوران پست مدرن می بینیم، رویکرد پساساخت گرایی و تحلیل گفتمان است. در این افق پسانوین، آرا وعقاید دینی ما کم و بیش دارای خصلت گفتمانی دیده می شود. مردمان در دوره های مختلف و به اقتضای انحای قدرت، طرحی از مفاهیم و کلمات خود را در می اندازند و از این طریق است که آرا و عقاید مذهبی آن ها شکل می گیرد. پس دعوی تقدس رنگ می بازد. افراد و گروه ها دین بورزند، باور و عمل دینی و حتی تبلیغ آزادمنشانه و برابر دینی داشته باشند ولی تقدس نفروشند و خود را مالک حقایق قدسی و متولی آن وانمود نکنند و دیگران را اسیر وگرفتار طرح های زبانی خویش نسازند.

۴. میانجیگری ذهن و زبان در کار دین ورزی

در دنیای ماقبل مدرن این فرض غالب بود که حقایقی ناب هست و کسانی به آن دست می یابند. در دنیای مدرن این بحث به میان آمد که آگاهی های ما ناب نیست چون تحت تأثیر ذهن ماست. در جهان «مابعد مدرن»، موضوع دیگری مطرح شد و آن این بود که دعاوی ما (و از جمله دعاوی دینی ما) محصول زبان ما هستند.

حیوانات در عالم غریزه زندگی می کنند و انسان ها در عالم آگاهی و زبان خویش. نمی شود از انسان ها انتظار داشت بدون وساطت ذهن و زبان خویش خدا را بپرستند و دین را باور بدارند و به آن عمل بکنند. دینداری مردم به ناگزیر با پروژه آگاهی بشر و راهبردهای زبانی بشر پیوند می خورد. ما انسانیم و همه آرای ما و از جمله دین باوری های ما کم و بیش خصلت گفتمانی دارد و گفتمان ها نیز آغشته به صور و انحای قدرت هستند و مقدس نیستند و موضوع تحلیل و نقادی در حوزه عمومی هستند.

قسمت سوم: ساخت اجتماعی دین ورزی در تغییر است

در این قسمت می خواهم توضیح بدهم که چگونه با تحول ساخت اجتماعی، صور دین ورزی نیز حال به حال می شود.

ساخت اجتماعی واقعیت، در دنیای امروز همان ساخت اجتماعی دیروزی و پریروزی نیست. درگیر تغییر است و روز به روز متحول می شود. تکثر می یابد. سبک های زندگی و «زیست جهان»ها متنوع می شوند. آنچه که در زندگی روزمره و زیست جهان امروز پی در پی در حال برساخته شدن است، «تکثر» است. حیطه امکانات و آزادی بشر افزایش می یابد. فهمیدن امور و زیستن، میل به واگرایی می کند. زندگی و فرهنگ، سیال و ارتباط گرا می شود. بسیاری امور نه یکسره محلی به معنای پیشامدرن آن هستند و نه جهانی به معنای مدرن آن هستند، بلکه جهانی و در همان حال محلی هستند. ساخت اجتماعی دین ورزی نیز پا به پای این تحولات، در تغییر و تبدل است.

همه چیز معروض نقد می شود. این طور نیست که نقد پذیری، توصیه ای اخلاقی باشد، بلکه گشودگی به نقد، اقتضای ساخت اجتماعی امروزی است. راهی جز این نیست. ساخت اجتماعی امروز، مرکزگریز است و چند ذهنی و میان ذهنی است. دیگر یک ذهن ناب نداریم. پس انحصارگرایی دینی نیز رنگ می بازد. در اروپا وقتی نسخه های خطی بود و صنعت چاپ وجود نداشت، متن های محدود عمدتاً در اختیار افرادی خاص و نخبه های مذهبی بودند و خاصیت چند ذهنی بودن را نداشتند ولی وقتی چاپ و تولید انبوه پیدا شد، حالت چند ذهنی تری شکل گرفت و لاجرم، اصلاح دین به میان آمد. دنیای اینترنت و رسانه ای شده نیز به این تکثر ذهن وزبان دامن می زند و سبب می شود، کثرتگرایی دینی افزایش پیدا بکند.

با تحول ساخت اجتماعی، دین ورزی نیز خصیصه های متفاوت و متحولی پیدا می کند. اگر ساخت اجتماعی متکثر است، دیدگاه های دینی هم کثیرند. وضعیت عجیبی از هم زیستی بین ضد ها (بین سنت وتجدد، بین بنیاد گرایی و نوگرایی و پسانوگرایی، بین دین گرایی وعرف گرایی، بین پسا دین گرایی وپساعرف گرایی) به وجود می آید. دین ورزی بیش از آنکه یک قید یا اجبار باشد یک امکان تلقی می شود و در بازار عرضه می شود و حسب تقاضا ها و علایق و ذائقه ها رونق می گیرد یا کسادی می یابد. کسانی به مکان های دینی می آیند چون احساس نیاز می کنند و کسانی دیگر نه.

دین یک اجبار فراگیر از بالا و تحکم آمیز برای کل جامعه تلقی نمی شود بلکه تصمیمی به حساب می آید که افراد و جماعاتی برای زیستن دارند. تعریف روشنگری، «رهایی از دین» نیست، بلکه «رهایی دین» است. حتی خصوصی سازی دین در دنیای پساسکولار، محل تأمل شده است. مهم آزادسازی دین است. بحث بر سر تکثر است و اینکه قرائت های مختلف از دین گرایی و نادین گرایی بتوانند در کنار هم زندگی کنند. در ساخت اجتماعی امروز، سلطه نهادی دین کاهش می یابد و به تعبیر گریس دیوی، امروز با چیزی مواجه هستیم که او نسخه انگلیسی اش را «باور کردن بدون تعلق» می نامد. یعنی دلبستگی هست ولی وابستگی نیست. شاید کسی نوعی نیاز به دین دارد ولی نمی خواهد وابستگی ارگانیک به این یا آن نهاد دینی داشته باشد. دینی منعطف تر و به دور از سلطه متولیان رسمی که با افقیت فهمیده و عمل می شود نه با عمودیت. در آن، به جای اخلاق التزام، اخلاق انتساب است. دین نوعی ذائقه تلقی می شود که افراد و گروه هایی دارند یا ندارند نه بخشنامه برای عموم.

در این دنیای متکثر، بنیادگرایی هم می تواند زندگی بکند و ظهور اجتماعی داشته باشد اما در کنار دیگر رویکرد ها. بنا به ساخت زندگی اجتماعی امروز، دین در مرکز آگاهی نیست. این در حالی است که در جامعه گذشته، دین، نوعاً هم مافوق نهاد ها و هم مرکز آگاهی بشر بود اما اکنون تقسیم کار اجتماعی به وجود آمده و کار ها تخصصی شده اند. همان طور که دین، سلطه عینی و نهادی ندارد، سلطه ذهنی هم ندارد. انسان ها حتی وقتی در مناسک آیینی به سر می برند، انواع مراکز آگاهی دارند. شما هرچه هم فرد مذهبی هستید ولی به حیطه های مختلف ذهنی و نهادی تعلق دارید. شاید در حیطه علم ورزی، برای توضیح امور نیازی به فرضیه خدا نمی بینید. یعنی در علم، نوعی بی خدایی روش شناختی در پیش می گیرید. شما فردی مذهبی هستید اما در ذهن شما، دین جایگاه تک مرکزی ندارد چون در کنار دین، مراکز دیگری از آگاهی مانند هنر و علم و اخلاق هست. خیلی وقت ها شما اخلاقی زندگی می کنید بدون اینکه آن اخلاقیات به یک الهیات و شرعیات وابسته باشد. خوب و بد را تعیین می کنید بدون اینکه اساساً وجه دینی آن ها مد نظرتان باشد.

ذهن شما و جامعه، چند مرکزی و افقی شده است. ذهن امروزی با ایماژ افقی محشور است پس دین ورزی او هم نقش افقیت با خود دارد. ساخت اجتماعی امروز، گشوده به نقد و چند ذهنی و میان ذهنی شده است. حوزه عمومی، قوت گرفته است. دین نیز تا از حوزه خصوصی بیرون می آید، مشمول نقد در حوزه عمومی می شود. محل بحث و گفت وگو می شود. ساخت اجتماعی ذهن امروزی آغشته به تردید است، تصدیق هایش هم به تعبیر برگر، تردید آمیز است. ایمان های ملحدانه والحاد های مؤمنانه از اینجا نشأت می گیرند.

نوعی دینداری مبهم و پر از شک و تردید موضوعیت می یابد. گروه هایی را می بینیم که کم وبیش مذهبی هستند اما جزم اندیش نیستند، می شود کسی شک داشته باشد ولی امید هم داشته باشد. ایمان از جنس یقین معرفتی به معنای واقع نمایی جزمی و قطعی نیست بلکه گرایش و امید قلبی است. شما بدون اینکه قائل به معرفت شناسی جزمیت بشوید می توانید تجربه ای از ایمان داشته باشید. اجازه بدهید جمله ای با نگاه درون دینی عرض بکنم، درک من این است که وقتی می گوییم خدا انسان ها را مکلف نمی کند، مگر در حد وُسعشان (لایکلف الله الا وسع ها)، پس باید بفهمیم که تکلیف های پیشامدرن از وُسع ساخت امروزی زندگی بشر بیرون است. انسان پیشامدرن به گونه ای مکلف بود که انسان مدرن آن طور مکلف نیست، چون ساخت ذهن و اجتماعی او متفاوت است. در قرآن آمده است که بگو هر کس حسب شاکله وجودی خود عمل می کند. از این آیه می توان استشمام کرد که دینداری ها نیز برحسب شاکله های وجودی است. در یک جامعه قبیله ای، دینداری بر شاکله زیست قبیله ای است ولی در یک جامعه باز دموکراتیک، روا نیست دین ورزی تراز قبیله بخواهیم. در چنین جامعه ای اگر دین ورزی باشد، مشمول قواعد و روال های دموکراتیک خواهد بود. در نتیجه پارادایم های آشکار و نهان قبیله ای نمی توانند دینداری امروزی را توضیح دهند.

در مدینه، زمینه ای برای کلام و بحث های کلامی وجود نداشت. حدیث گرایی و نص گرایی بود. وقتی مسلمانان به بغداد رفتند، کلام ایجاد شد و جر و بحث های جبر و اختیار به میان آمد و مکتب اعتزال ظاهر شد. این ها در دین ورزی مدینه وجود نداشت. این مسلمانان وقتی از دارالاسلام خارج شدند و به فرهنگ های دیگر با پیش زمینه ها و تمدن های دیگر رفتند، صورت بندی های آرا و عقایدشان از حالی به حالی شد. مثلاً ابوحنیفه راجع به جواز قرائت قرآن در نماز به فارسی بحث فقهی می کند. چرا؟ چون اسلام به مناطق غیر عرب زبان و به ایران آمده است. ساخت اجتماعی تازه، برای دین ورزی وضعیت پروبلماتیک به وجود آورده است. دین ورزی در شرایط جدید با منطق دینداری مدینه رفع و رجوع نمی شود. فقه الاحکام عوض می شود و کلام به وجود می آید که اساساً خارج از فقه است و عرفان به وجود می آید و مابقی قضایا.

شاید نامناسب نباشد که در پایان عرایضم نمونه ای از رویکرد پسامدرن به دین بیاورم. چیزی که دریدا آن را «دین بدون دین» می نامد. کاپوتو در این باب بحث کرده است. وی مصاحبه ای با دریدا با عنوان «حرف حساب شالوده شکنی» داشته است که حاکی از تأیید دریدا از بسیاری ازاین روایت هاست. این اصطلاح دین بدون دین، استعاره بسیار خوبی است برای توضیح دین ورزی امروزی. دین بدون دین یعنی آنگاه که انسان پسامدرن نوعی دل نگرانی مبهمی از نوع دینی دارد باز هم در او تمایلی برای عبور از «شالوده دین» در گفتار ها و نهادهای موجود دیده می شود.

برگر کتابی به نام ذهن بی خانمان دارد. در آنجا توضیح می دهد که ذهن انسان امروز، چگونه بی خانمان شده است. انسان در گذشته سایبان مقدس می خواست که در پناه آن زندگی کند. خدا، معنای معنا ها بود و انسان برای معنا دادن به واپسین دل نگرانی های وجودیش، خدا را می جست. این سادگی دنیای قدیم، امروز وجود ندارد اما ذهن بی خانمان امروزی نیز ممکن است برای برون شدن از این کثرت آشفته، بخواهد ز فکر تفرقه باز آید و مجموع بشود و به نوعی ایمان و دین ورزی گرایش بکند اما این امر کم وبیش با ابهامات دنیای پسامدرن مواجه و درگیر خواهد بود، وبه احتمال زیاد شاید خواهد خواست که از شالوده دین در گفتارهای رسمی بگریزد.

پس دین ورزی هست اما نه لزوماً بر یک منوال واحد. گفتار های متکثر، شالوده ساختار ها را می شکنند. شالوده ها وا می شوند. معانی از قفس متن ها بیرون می روند. خوانش ها متکثر می شوند. نسل هایی تازه در جست وجوی کنهی «متمایز» و «دیگر» از ایمان هستند و این همان چیزی است که دریدا «دین بدون دین» تعبیر می کند. اگر بخواهیم این را به زبان مایستر اکهارت (عارف مسیحی قرون وسطا که تکفیر و اعدام شد) بیان بکنیم؛ انسان از درگاه خدا می خواهد که او را از خدا رهایی بخشد، خدا را ورای فهم جستجو می کند و آنگاه که چیزی را به عنوان خدا می فهمد هرگز نمی تواند به آن اعتقاد پیدا بکند. (بنگرید به کتاب نوشته های اکهارت با ویرایش و ترجمه الیور دیویس) این چیزی است که در عرفان ما هم آمده است. حق تعالی ورای فهم و زبان ماست. بنده در باب الهیات تنزیهی و سلبی، در جای دیگر با عنوان «الهیات سکوت» بحث ناچیزی کرده ام.

انسان هایی هستند که شاید خدایی در ورای نام های رسمی می جویند و خدای بی نامی را می خواهند. نسل هایی که دینشان همنشین پرسش است نه از جنس پاسخ به همه سؤالات. دین ورزی با معناهای میان ذهنی، بدیلی برای دین ورزی مبتنی بر نظام های فراگیر تک ذهنی است. دینی که در اندرون آدم هاست چه بسا غیر از آن دینی است که نهادهای دینی در مافوق سایر نهاد ها می خواهند. صوری از دین ورزیدن هست که می توانند بیرون از انحصارات متولیان رسمی و خارج از قاعده تشرع اجباری و رسم تقدس نمایی جریان پیدا بکنند. دینی که در حوزه عمومی و مدنی مشمول گفتارهای متکثر است و با دیگر گفتار ها واعمال و افکار همزیستی وگفت وگو می کند. دینی که در حوزه عمومی بردباری و رواداری می کند، دیگری را می پذیرد و از خشونت می پرهیزد. ایمانی داوطلبانه و خودمانی که چندان با صورت بندی های رسمی قابل توضیح نیست و آغشته به گناه و نیایش و امید، آلوده به شک و ابهام و گرایش، قرین وسوسه و الحاد واخلاص است و به طرزی تصادفی، گاهی قهر می کند و گاهی از در آشتی می آید و افتان وخیزان است.

همه حقوق این پایگاه برای «انجمن جامعه شناسی ایران» محفوظ است. (خبرخوان - RSS)

 

لینک منبع: http://www.isa.org.ir/session-report/3878

لینک ها:
[1]
http://www.isa.org.ir/specialized-committees/80
[2]
http://www.isa.org.ir/node/2388

 

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :