ارسال به دوستان
کد خبر : 264008

نقش معناشناسی «دجال» در رسالت رسانۀ زمینه ساز

آخرالزمان عصری است که جولان جریانات شیطانی به اوج خود می رسد. برحسب منابع روایی، موضوع دجال یکی از آن تحرکات شیطانی مرموز و مزور است. نوع رسالت رسانۀ زمینه ساز در رويارويي با آن منوط به تصویری است که از آن ترسیم می شود. در صورت رویکرد فردشناسانه به دجال، رسالت رسانۀ زمینه ساز، تنها رسالتی تنذیری و هشداری خواهد بود که جامعه را نسبت به فردی خطرناک به نام دجال هشدار می دهد. چنین رسانه ای، «امروز» دیگر خود را درگیر با دجال نمی بیند، بلکه در انتظار حوادث «فردا» است. اما در صورت رویکرد جریان شناسانه به دجال، دیگر رسالت رسانۀ زمینه ساز در برابر شخص دجال نیست، بلکه در برابر پدیده ای به نام دجالیسم است که سازمان یافته و سیستماتیک اهداف و نقشه های شوم خود را برنامه ریزی می کند. در این صورت، رسالت رسانۀ زمینه ساز، رسالتی منفعلانه و تنذیری نسبت به «فردا» نیست، بلکه فعالانه و درگیرانه نسبت به «امروز» ارزیابی می شود. البته رویکرد جعلی نگریستن به روایات دجال نیز هست که رسالت رسانۀ زمینه ساز را به سوی رسالتی خاموش و مسکوت سوق خواهد داد. به نظر می رسد رویکرد جریان شناسانه به دجال، رسالت سنگین تری را بر دوش رسانۀ زمینه ساز می نهد که تبیین بیش تری را می طلبد. در هژمونی و جریان دجالیسم، دست کم دو گروه وجود دارد که رسالت رسانۀ زمینه ساز در رويارويي با آن ها یکسان نیست: 1. گروه رهبران و سران جریان دجالیسم؛ 2. گروه پیروان و فریب خوردگان جریان دجالیسم. در یک تقسیم بندی می توان این رسالت را در مقابل سران دجالیسم، سیاستی جهادی و سلبی (با دو راهکار «نقد و به چالش کشاندن تفکرات» و «افشای نقش ها و نقشه ها») و در مقابل پیروان فریب خورده پدیده دجالیسم، سیاستی ارشادی و ایجابی (با دو راهکار «تبیین مبانی و مواد معرفتی» و «نمایاندن کارکردهای دکترین مهدویت») ارزیابی نمود تا در نهایت، رسانه اي کارآمد و قویم بتواند با معرفت بخشی و بیداری عمومی در جهان، زمینه ها را برای اقامه حکومت ولایی به رهبری امام عصر عج فراهم نماید.

انتشار این مقاله به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای  آن به عهده نویسنده محترم می باشد .

کاربران محترم می توانند نظرات خود را در پایان هر مقاله ، با نام حقیقی یا مستعار مطرح نمایند . بدیهی است که نظرات و پیامهایی که نافی قانون و ادب نباشد و حاوی تهمت و توهین و هتک حرمت شخصیت های حقوقی و حقیقی نیستند پس از بررسی منتشر خواهند شد.  

 

نقش معناشناسی «دجال» در رسالت رسانۀ زمینه ساز

حامد پوررستمی

چکیده

آخرالزمان عصری است که جولان جریانات شیطانی به اوج خود می رسد. برحسب منابع روایی، موضوع دجال یکی از آن تحرکات شیطانی مرموز و مزور است. نوع رسالت رسانۀ زمینه ساز در رويارويي با آن منوط به تصویری است که از آن ترسیم می شود. در صورت رویکرد فردشناسانه به دجال، رسالت رسانۀ زمینه ساز، تنها رسالتی تنذیری و هشداری خواهد بود که جامعه را نسبت به فردی خطرناک به نام دجال هشدار می دهد. چنین رسانه ای، «امروز» دیگر خود را درگیر با دجال نمی بیند، بلکه در انتظار حوادث «فردا» است. اما در صورت رویکرد جریان شناسانه به دجال، دیگر رسالت رسانۀ زمینه ساز در برابر شخص دجال نیست، بلکه در برابر پدیده ای به نام دجالیسم است که سازمان یافته و سیستماتیک اهداف و نقشه های شوم خود را برنامه ریزی می کند. در این صورت، رسالت رسانۀ زمینه ساز، رسالتی منفعلانه و تنذیری نسبت به «فردا» نیست، بلکه فعالانه و درگیرانه نسبت به «امروز» ارزیابی می شود. البته رویکرد جعلی نگریستن به روایات دجال نیز هست که رسالت رسانۀ زمینه ساز را به سوی رسالتی خاموش و مسکوت سوق خواهد داد. به نظر می رسد رویکرد جریان شناسانه به دجال، رسالت سنگین تری را بر دوش رسانۀ زمینه ساز می نهد که تبیین بیش تری را می طلبد. در هژمونی و جریان دجالیسم، دست کم دو گروه وجود دارد که رسالت رسانۀ زمینه ساز در رويارويي با آن ها یکسان نیست:

1. گروه رهبران و سران جریان دجالیسم؛

2. گروه پیروان و فریب خوردگان جریان دجالیسم.

در یک تقسیم بندی می توان این رسالت را در مقابل سران دجالیسم، سیاستی جهادی و سلبی (با دو راهکار «نقد و به چالش کشاندن تفکرات» و «افشای نقش ها و نقشه ها») و در مقابل پیروان فریب خورده پدیده دجالیسم، سیاستی ارشادی و ایجابی (با دو راهکار «تبیین مبانی و مواد معرفتی» و «نمایاندن کارکردهای دکترین مهدویت») ارزیابی نمود تا در نهایت، رسانه اي کارآمد و قویم بتواند با معرفت بخشی و بیداری عمومی در جهان، زمینه ها را برای اقامه حکومت ولایی به رهبری امام عصر عج فراهم نماید.

واژگان كليدي

دجال، دجاليسم، رسانه، زمينه سازي، دكترين مهدويت، امام عصر عج

مقدمه

عنوان دهکده شیشه ای برای جهان بیش از هر چیز وام دار ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی است. اطلاعاتی که از طریق رسانه‏های جمعی به دست مردم رسیده و آن ها را با دنیای اطرافشان آشنا می‏سازد. امروزه رسانه‏ها این قدرت را دارند که با ارائه تفسیر رویدادها و حوادث و پخش مطالب دل خواه، بتوانند کنترل ذهن بخش زیادی از مردم را به دست گرفته و آن‏ها را به تصمیم‏گیری‏های موردنظر هدایت نمایند. در جریان رسانه ای دو بعد قابل توجه است:

1. سیرت پیام (محتوا و غنای مطلب)؛

2. صورت و فرم پیام (زیبا و جذاب بودن، به روز بودن و...).

این دو بعد از ارتباط مستقیمي برخوردار بوده و می توانند بر یگدیگر تاثیر متقابل داشته باشند، به طوری که محتوای پیام، قالب و صورتی نیک می طلبد و دست نیاز صورت و فرم پیام نیز به سوی محتوایی والا بلند است. اما تردیدی نیست که علت سرمایه گذاری کلان بر شکل و فرم رسانه از سوی سران رسانه، افزایش برد نفوذ محتوا و اندیشه است. به دیگر معنا هدف از زیبایی، جذابیت، سرعت و تنوع در رسانه آن است که محتوا، بیش تر و بهتر به جوامع هدف انتقال داده شود. حال این محتوا می تواند در خدمت رشد و شکوفایی دینی و فرهنگی ملت‏ها قرار گیرند و به بالندگی معنوی آن ها کمک نمایند و یا اسباب تخریب و انهدام معرفتی و اخلاقی و دیگر خرده سیستم های جامعه را فراهم سازد.

از این رو تبلیغات گسترده از طریق تکنولوژی ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی به دلیل ویژگی‏هایی از قبیل پوشش فراگیر، فرامحیطی بودن، چندحسی بودن، قابلیت آموزش غیرتخیلی داشتن، قابلیت تطابق داشتن با فهم عوام و فرازَمان بودن، بسیار موردتوجه آمران و عاملان فرهنگی قرار گرفته است. (نک: جاودانی شاهدین، 1382: 85 - 109) از سوی دیگر با توجه به این که جریان رسانه ای از آنِ جبهه حق باشد یا باطل، می توان رهبران و کارگردانان رسانه را به دو گروه رهبران و پیشوایان حق و رهبران و پیشوایان باطل تقسیم بندی نمود. در یک نگاه جامع و عمیق، قرآن کریم از این موضوع حیاتی با عنوان «ولایت» یاد کرده و رهبران این جریانات، را «ولیّ» نامیده است، بدین معنا که ولایت ممکن است الهی یا شیطانی باشد، به طوری که در ولایت الهی، خداوند سرپرست و متصرف در شئون انسان هاست.[1] از سوی دیگر، کسانی که این ولایت و رهبری الهی را بپذیرند و دل در گرو خدا نهند، در جرگه اولیاء الله قرار می گیرند.[2]

از سوی دیگر ممکن است شیطان، سکان دار کشتی انسان گردد. این معنا از ولایت را نیز می توان در آیه إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ (اعراف: 27) ملاحظه نمود که شیاطین رهبر و جریان دهنده کسانی معرفی شده اند که به خداوند و آیات او ایمان نمی آوردند (معنای اسم فاعلی). از سوی دیگر، در آیه فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ... (نساء: 76) نیز سخن درباره کسانی است که رهبری و سرپرستی امورشان از آنِ شیطان است (معنای اسم مفعولی)؛[3] یعنی کسانی که حاضر نیستند، ولایت خداوند را بپذیرند.[4]

اهمیت و ارتباط این موضوع با رسانه و رسالت آن از اين رو دو چندان است که اگر جریان اطلاعاتی و ارتباطی از آنِ نااهلان و اولیای شیطان و طاغوت باشد، این امکان وجود خواهد داشت که آن ها با در اختیار داشتن جادوی رسانه، زمینه و فضایی را به وجود آورند که مردم نه با دستان آن ها، بلکه با دستان خود، خویشتن را در معرض تیر مرگ و نابودی قرار دهند. امام علی ع یکی از شگردهای معاویه برای پیشبرد اهداف شیطانی و استکباری اش، تسلط او بر سیستم های اطلاعاتی ـ ارتباطی، سانسور و تحریف جریان خبری و تلاش او برای انحراف افکار عمومی برمی شمارد و می فرماید:

أَلَا وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ وَ عَمَسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ؛ (شریف رضی، 1379: خطبه 51)

آگاه باشيد! معاويه گروهى از گمراهان را گرد خود جمع کرده و اخبار و حقایق را بر آن ها پوشانده و مشتبه ساخته تا كوركورانه گلوهايشان را آماج تير و شمشير كنند.

نتیجه این امر جز هلاکت جاهلان و بی خبران به دست خود نيست. جالب آن که ابن فارس
ـ لغوی پرآوازه ـ (م360ق) اصل معنایی در واژه (عمس) را شدت مشتبه شدن و پیچیدگی در امور معنا می کند؛
[5] یعنی از ديدگاه امام علی  ع، رسانه و ابزارهای اطلاعاتی این قدرت و ظرفیت را دارند که فضای جامعه و نگرش مردم را به گونه ای مشتبه سازند که مردم از حقایق بازمانده و آن ها را وارونه وار بفهمند. به باور مفسران، همين تحريفات باعث شد حقوق خاندان پيغمبر پايمال شود و زمام امور مسلمين به دست جنايت كاران بيفتد و نه تنها بر امت اسلام، بلكه بر جامعه بشري خسارت های جبران ناپذيري وارد گردد. (شريعتى، 1346: 35)

جنگ واقعی جهان پیچیده امروز، جنگ رسانه هاست و تهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخلاقی رسانه های تحت کنترلِ زورمندان و زرمندان جهانی به ملت ها، به ویژه ملت ایران در اوج خود قرار دارد. (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مدیران صدا و سیما، 11/9/1383)

در این شرایط، رسانه ها نقش راهبردی و محوری بر دوش دارند. از ديدگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، تنها ابزار مقابله با قدرت رسانه هایی که قصد تخریب فرهنگ ملت ها را دارند، رسانه است و باید ساز و کار مبارزه را شناخت تا مقهور توانمندی های آنان نشد. از نگاه ایشان، رسانه امروز به جای کارکرد پیام دهی، به کارکرد فرهنگ سازی مبدل شده است، به طوری که رسانه و پیام به عنوان ابزار نوینی برای تغییرات شاکله جهان تبدیل شده است. (همو)

متأسفانه این ابزار شمشیر دو لبه‏ای است که استکبار جهانی لبة مخرب و فسادانگیز آن را برای قطع ریشه‏های فرهنگی یک قوم به کار می‏گیرد. امروزه فرهنگ غرب بر وسایل ارتباط جمعی در جهان تسلط دارد و از طریق خبرگزاری‏ها و شبکه‏های رادیو و تلویزیون و سینما علیه انقلاب اسلامی که منادی دکترین مهدویت در دنیاست، فعالیت می‏کند. (نک: افتخاری و کمالی، 1377: 190 - 195)

در آخرالزمان نیز این مهم بیش از پیش نمود و ظهور دارد. رسانۀ زمینه ساز باید ضمن ترسیم نقشه راه جامع و منسجم برای خود، استراتژی های دجال صفتان معاصر و رسانه های زمینه سوز آن ها را رصد کرده و راهبردهای لازم را در برابر آن به كار گيرد.

اگر در برهه ای فعالیت های سازمان یافته هژمونی استکباری و موعود ستیز، تنها تهدیدی
برای اسلام و کشورهای استکبارستیز به شمار مي رفت، اما این روند در ادامه به یک تهاجم
و شبیخون فرهنگی و در نهایت، امروز به جنگی تمام عیار و مستمر تبدیل شده که در آن
نه تیر و موشک، بلکه ویروس های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری به جوامع هدف پمپاژ
می شود و در این میان، مهم ترین راهبرد آن ها برای کنترل ذهن و انحراف جهانیان، رسانه
است.

در واقع جنگ رسانه ای بی وقفه اي در جریان است که در آن ایجاد چالش های معرفتی و اخلاقی در فرهنگ انتظار و ایجاد موانع گوناگون برای ظهور منجی در رأس برنامه های رسانه ای دشمن و اولیای طاغوت قرار گرفته است.[6]

مسئله

آخرالزمان عصر تکاپوی مضاعف و سراسیمه ابلیس و اصحابش است. چراکه بقا و عرصه جولان خود را رو به پایان می بینند. در واقع آغاز حکومت مهدوی، پایانی برای جریان باطل و مظاهر شیطانی است. در این برهه، ابلیس از تمامی ظرفیت ها و قوای خویش بهره می برد و جریان ها و فرقه های باطل و فتنه انگیز زیادی را سامان دهی می کند. چرا که جریانات شیطانی و باطل، حیات خود را در بقای فساد و فحشا می بیند. یکی از مصادیق باطل در آخرالزمان که در روایات اسلامی و حتی در مسیحیت از آن سخن به میان آمده،[7] موضوع «دجال» است.

مسئله فراروی این تحقیق، نقش معناشناسی «دجال» در تعیین راهبردهای رسانۀ زمینه ساز است. به دیگر معنا با توجه به معنایی که از «دجال» ارائه می شود، رسالت رسانۀ زمینه ساز چگونه است؟ آیا رسالتی فعالانه و ناظر به «امروز» است یا منفعلانه و ناظر به «فردا» یا این که اساساً اصل و اعتباری برای موضوع دجال نبوده تا خواسته شود رسالتی برای رسانۀ زمینه ساز تعریف شود!

مفهوم شناسی

رسانه

رسانه ها ابزارهای تکنولوژیکی برای انتشار پیام هستند و معمولاً هم به رسانه های چاپی (روزنامه، کتاب، مجلات و...) و الکترونیکی (رادیو، فیلم، تلویزویون، اینترنت و...) تقسیم می شوند. (پارتر، 1385، 8) همچنین رسانه های جمعی یا عمومی و به تعبیر دیگر، وسایل ارتباط جمعی نیز دسته ای از وسایل هستند که مورد توجه تعداد پرشماري قرار دارند و از تمدن های جدید به وجود آمده اند. (ژان کازنو، 1365: 3)[8] به طور کلی می توان رسانه را به معنای هر وسیله ای دانست که داده ها و اطلاعات گوناگون از قبیل بینش ها، منش ها و گرایش ها را به دیگران و یا جوامع هدف انتقال می دهد، مانند روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و... .

به باور ژان بودریار، هرچه رسانه به مستندِ حقیقی و به «گزارش زنده» نزدیک تر شود و واقعیات را با رنگ و عمق بیش تر دنبال کرده و در این حوزه پیشرفت نماید، موفقیت بیش تری خواهد داشت و به غیبتِ واقعی از جهان (اخبار ناپیدا و ناب) بهتر دسترسی پیدا می کند. (نک: بودریار، 1380: 83 - 124)

رسانۀ زمینه ساز نیز رسانه ای است که با اشکال گوناگون زمینه های رشد، آگاهی و بالندگی را در میان مردم محقق و موجبات ترویج گفتمان موعود خواهی و ظلم ستیزی را فراهم می نماید و بدین وسیله به موضوع زمینه سازی و تحقق نصاب ها برای ظهور منجی مدد می رساند.

برحسب آخرین تحقیقات در عرصه رسانه و قدرت نرم، چنین رسانه ای باید توانایی تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر عقاید افکار، احساسات، خواست ها و نیازهای گروه های معین مورد نظر خود را داشته باشد تا بتواند آن ها را به اهداف بلند و عالی سوق دهد. (نک: ماه پیشانیان،
1388: 411)

دجال

ابن فارس اصل معنایی واژه «دجل» را پوشش، پنهان کاری و فریب معنا کرده است.[9] خلیل بن احمد فراهیدی (175ق) ضمن اشاره به معنای فوق، وجه تسمیه دجال را بدان علت می داند که سعی دارد با آمیختن حق و باطل، باطل را در لباس حق درآورد و بدین گونه مردم را فریب دهد.[10] اما از حیث روایی، موضوع دجال را می توان در دو محور اعتبار و متن مورد بررسی قرار داد که نوع رسالت رسانۀ زمینه ساز در گرو استنتاجی است که در هر محور گرفته می شود. از این رو مناسب است سیری در مجموعه روایات دجال و اقوال پیرامون آن داشته باشیم.

اصل وجود دجال، نه تنها در کتب اهل سنت، بلکه در بسیاری از کتب معتبر شیعه نیز نقل گردیده است. ظاهراً موضوع دجال چیزی نیست که تنها مختص به آخرالزمان باشد، بلکه خطر و فتنه او همواره از جانب انبیا به مردم گوشزد شده و بر اساس قرائن روایی، هر پیامبر، قوم خود را از فتنه دجال برحذر داشته و پیامبر اسلام ص نیز به امت خود نسبت به فتنه دجال هشدار داده است.[11] از این رو سخن از دجالان گوناگون است که دجال آخرالزمان، بارزترین آن هاست. به نظر برخی از دانشمندان، پیش از ظهور مهدی عج نیز هر قدر زمینه های فکری، روانی و اجتماعی در سطح جهانی آماده تر گردد، فعالیت این دجالان که یکی بعد از دیگری ظهور می کنند، افزایش می یابد تا این که در پیشرفت زمینه های انقلاب جهانی مهدی وفقه ایجاد نمایند. (مکارم شیرازی، 1380: 175) در برخی از منابع، یکی از شاخصه ها و نشانه های دشمناناهل بیت ع، ایمان آن ها به دجال معرفی شده است و این موضوعی است که احمد بن محمد بن خالد برقى در محاسن[12] و شیخ مفید (مفید، 1403: 126) و شیخ طوسی[13] در کتب امالی خود بدان اشاره نموده اند. پیامبر ص می فرماید:

هر کس با مااهل بیت ع دشمنی کند، خداوند او را روز قیامت یهودی مبعوث کرده و اگر در زمان دجال باشد، با او خواهد بود و اگر پيش از آن بمیرد، خدا او را در قبرش برمی انگیزد و او به دجال ایمان می آورد. (مجلسی، 1403: ج2، 160)

با توجه به این روایت، به نظر می رسد میاناهل بیت ع، یهودیت و دجال ارتباطی باشد و بر این اساس چند نکته شایان ذکر است:

1. تشبیهات و وجه شبه در کلام معصومین هدفمند و حکیمانه بوده و حاکی از آن است که دشمنان اهل بیت ع و ولایت، نوعي ارتباط و سنخیت با یهودیان دارند.

2. یکی از شاخصه های یهودیان و دشمنان ولایت، ایمان و گرایش به دجال است.

3. اقدامات و نقشه های شوم دجال را باید همسو و هم راستا با یهودیان و دشمنان ولایت ارزیابی نمود.

محمد بن سليمان كوفي در مناقب أمير المؤمنين ع و قاضی نعمان در شرح الأخبار روایاتی نقل کرده اند که مخالفت بااهل بیت ع  در آخرالزمان، همانند دوستی، هم پیمانی و هم رکابی با دجال است، یا آن که جنگ بااهل بیت ع نشانه پیروی از دجال به شمار مي رود.[14] ظاهر این روایت نیز دربر دارنده این نکته است که هرگونه مخالفت یا جنگ بااهل بیت ع و ولایت (علیه جسم یا فکر آن ها) اعم از سخت افزاری یا نرم افزاری، حرکتی در راستای کمک به دجال قلمداد می شود. به عبارت دیگر، کسانی که به جنگ بااهل بیت ع رفته یا به تخریب فرهنگ اهل بیت ع  و سست کردن مبانی معرفتی دکترین آنان همت می گمارند، خواسته یا ناخواسته در رکاب دجال قرار گرفته و با او همراه و همگام می شوند. به دیگر بیان، از روایات فوق به ویژه عبارت «و من قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال» شاید بتوان استنباط نمود كه ظاهر عبارت، بر جنگ بااهل بیت ع  دلالت دارد، نه امام زمان عج و از آن جایی که در آخرالزمان تنها حضرت حجت در قید حیات هستند، از این رو می توان استنباط نمود که مراد، یک جنگ نرم و معرفتی است، نه جنگ سخت و جسمی؛ زيرا جنگ علیه اهل بیت ع  یعنی جنگ با افکار و معارف آنان. همچنین اگر مراد از آخرالزمان، عصر غیبت امام مهدی ـ نه هنگام ظهور حضرت ـ باشد، باز می توان بر فرهنگی و فکری بودن (نرم بودن) جنگ، استدلال نمود، نه بر فیزیکی و جسمی بودن آن؛ زيرا دشمنان و پیروان دجال به دکترین و فرهنگ مهدوی دسترسی دارند، نه جسم آن حضرت.

شيخ طوسي در امالی،[15] ابوالفتح كراجكي در کنز الفوائد[16] و طبرسی در احتجاج[17] روایاتی را از پیامبر اسلام نقل می کنند مبنی بر این که حضرت، خطر فتنه گروهی از اطرافیان خویش را از دجال بیش تر و مهلک تر می دانستند و همواره نسبت به آن هشدار می دادند که این موضوع نشان می دهد اصل وجود جریان دجال مورد تأکیداهل بیت ع  بوده است.

در برخی دیگر از روایات شیعی، گوشه دیگری از موضوع دجال نشان داده شده است. در این روایات آمده است که امام زمان  عج بعد از دوره ای طولانی از غیبت قیام کرده و در نهایت دجال را می کشد و بدین وسیله زمین خدا از لوث ناپاکان پاک می شود. (صدوق، 1405: 335؛ راوندي، بی تا: ج3، 1135) البته دسته ای دیگر از روایات نیز هستند که در اصل قضیه کشته شدن دجال هم داستانند، اما عیسی بن مریم ع را قاتل دجال معرفی می کنند. (قمي، 1404: ج2، 270؛ كوفي، 1410: 139)

شیخ مفید در الفصول العشرة و شیخ طوسی در الغیبة موضوع دجال را یکی از علايم پيش از ظهور مهدی عج دانسته اند که از سوی امامان وارد شده است.[18] همچنین روایات ابن شهر آشوب در مناقب آل ابي طالب و ابن ابی جمهور احسایی در عوالي اللئالي نیز از خروج دجال در آخرالزمان خبر داده اند.[19] از به كار بردن الفاظ خروج و ظهور، می توان حضور مدت دار دجال را در آخرالزمان استنباط نمود؛ یعنی دجال در جامعه حضور داشته و پس از دورانی فتنه انگیزی خروج کرده و ماهیتش بر همگان آشکار و ظاهر می شود و در نهایت به دست موعود ریشه کن می گردد.

برخي دیگر از روایات نیز علاوه بر زمان و شرایط ظهور دجال، از مشخصات ظاهری او و اقدامات فراروی سخن گفته اند. (صدوق، 1405: 525) از جمله آن که اسبغ بن نباته از امیرالمؤمنین ع پرسيد: اي امیرمؤمنان، دجال کیست؟ فرمود:

آگاه باشید! دجال، «صائد بن صید» است و شقی کسی است که او را تصدیق کند و سعید کسی است که او را تکذیب کند... و از دهی که معروف به یهودیه است، خروج می کند. چشم راستش از اصل خلقت ندارد، به طوری که گودی حدقه اش نیست و دیگری که در پیشانی اش است، مانند ستاره صبح می درخشد و در چشمش مانند پارچه گوشت چیزی است، گویا که با خون ممزوج است و در میان چشمش لفظ «کافر» نوشته شده، به طوری که همه کس آن را می خواند، خواه نویسنده باشد و خواه نه. به دریاها داخل می شود و آفتاب با وی سیر می کند و در پیش رویش کوهی است از دود و در پشت سرش کوه سفیدی است که خلایق چنین می دانند که آن طعام است و در ایام قحطي شدیدی خروج می کند و به درازگوش سبز یا خاکستری رنگ سوار شود و زمین در زیر پایش پیچیده می گردد و به هیچ آبي نمی گذرد، مگر این که خشکیده می شود، به طوری که جایش تا روز قیامت خشک می ماند و چنان که همه جن و انس و شیاطین که در بین مشرق و مغربند صدای او را می شنوند، به آواز بلند ندا می کند و می گوید: «ای دوستان من، به زودی به سوی من آیید! منم آن کسی که مخلوقات را خلق نمود و ایشان را در محکم نمودن ترکیبشان با هم مساوی گردانید و اندازه صورت ها و هیئت های ایشان را تعیین نمود و منم آن پروردگار شما که بر همه اشیا قادر است.» (مجلسی، 1404: ج13، 482؛ صدوق، 1405: 525؛ راوندی، بی تا: ج3، 1135)

از آن چه گذشت، درمي يابيم که در روایات اسلامی، ظهور دجال یکی از علايم پيش از ظهور (نک: مفید، 1414: 121) و نزدیک شدن قیامت است. (مجلسی،1404: ج6، 296، باب 1، أشراط الساعة و قصه یأجوج) او در آخرالزمان و در آستانه ظهور شروع به فعالیت بر ضد حضرت کرده و به اصطلاح، پرچم خویش را برمی افرازد. ظاهراً دجال، عمري طولانی دارد و پس از دورانی حضور فتنه انگیز، در نهایت، ظهور و خروج می کند. او سراسر جهان، به جز مکه و مدینه را فتح خواهد کرد (صدوق، بی تا: ج2، 564؛ طوسی، 1365، ج6، 12) و سرانجام توسط امام زمان  عج یا عیسی مسیح به قتل خواهد رسید. (نک: مجلسی، 1404: ج 14، 348، باب 24)

بسیاری از منابع متقدم اهل سنت نیز به شیوه ها و بیان های گوناگون، روایات دجال را ذکر نموده اند که از جمله آن ها می توان عبد الرزاق در المصنف (ج11، ص389، ح281)، ابن حنبل در المسند (ج2، ص148)، بخاري و مسلم در صحیحین (بخاري، 1410: ج8، ص49؛ نووي، 1407: ج4، ص2244، ح95)، ابن ابي شيبه در المصنف (ج15، ص154)، ابن ماجه در سنن (ج2، ص1354، ح4074)، و طبري في تاريخ الامم و الملوك (ج1، ص18)، اشاره نمود. براي مثال، بخاری و مسلم در صحیحین ده ها حدیث از پیامبر ص دربارۀ طول عمر دجال ذکر کرده اند. (نک: بخاری، 1401: ج205، ص4؛ نووي، 1407: ج23، 18 و 58) این همه باعث شده که استاد علی اکبر غفاری ـ محقق بلندآوازه عرصه حدیث پژوهی ـ اصل روایات دجال را پذیرفته و تعداد آن را در منابع روایی بسیار، برمی شمارد. (مفید، 1403: 126)

رسالت های فراروی رسانه و وجوه پردازی نظريه ها دربارۀ دجال

1. اعتبار

برخی اساساً در اصل صحت روایات دجال تردید کرده و احتمال صدور آن از معصومین را بعید شمرده اند. آن ها بر این باورند که در کتاب های روایی شیعه، تنها دو روایت در مورد خروج دجال به عنوان یکی از علایم ظهور حضرت مهدی عج  آمده است که هیچ یک از آن ها از نظر سند، معتبر و نپذيرفتني نیست. بنابراین، از نظر منابع شیعی، دلیل معتبری بر این که خروج دجال یکی از علایم ظهور باشد، وجود ندارد. البته در عین حال یاد آور شده اند که کثرت روایات دجال در منابع اهل سنت، احتمال صحت اجمالی آن را تأیید می کند، اما در این فرض نیز این روایات را افسانه گون پنداشته اند. (دجال و آخرالزمان: 1382)

برخی دیگر نیز احادیث دجال را ساخته و پرداختۀ سیف بن عمر دانسته و بر اسطوره بودن آن پای فشرده اند.[20] به نظر می رسد درباره اعتبار روایات دجال، دست کم سه نظر می تواند مطرح باشد:

1. رد بالجمله و اساسی روایات دجال؛

2. پذیرش بالجمله و تام روایات دجال؛[21]

3. پذیرش فی الجمله و گزینشی روایات دجال.

به هر روی، در صورت پذیرش جعلی بودن روایات دجال، اساساً سالبه به انتفای موضوع پدید می آید؛ یعنی چیزی به عنوان فتنه یا خطرات دجال در آخرالزمان وجود ندارد تا رسانۀ زمینه ساز بخواهد رسالت خود را در مقابل آن تعریف نماید. از این رو این نگاه به موضوع دجال، رسالت رسانه را به سوی رسالتی خاموش گرایانه و مسکوت سوق می دهد.

اما به نظر می رسد نظر سوم به صواب نزدیک تر و معتدل تر باشد؛ یعنی اگر موضوع دجال اجمالاً پذیرفته نباشد، دست کم می توان رأی به صحت اصل جریان آن داد؛ زيرا در بالا نشان داده شد، نه تنها منابع متقدم اهل سنت، بلکه بسیاری از منابع روایی شیعی از جمله کتاب شریف کافی[22] نیز روایات دجال را نقل كرده و بسیاری از دانشمندان متقدم و متأخر نیز با تقریر یا تصریح خود اجمالاً آن را پذیرفته اند.[23] با فرض پذیرش روایات، ولو به صورت اجمال، سمت و سوی تحقیق را باید به سوی متن و مفهوم شناسی دجال سوق داد و با توجه به آن رسالت رسانۀ زمینه ساز را تعریف نمود.

2. متن

از جنبۀ متنی و رویکرد تفسیرگرایانه (هرمنوتیکی) به متن روایات دجال، دست کم دو رویکرد، قابل بررسی و استنتاج است:

الف) رویکرد فرد شناسانه بر اساس برداشت صریح و حقیقت گون از متون روایی؛

ب) رویکرد جریان شناسانه بر اساس برداشت نمادین و مجاز گون از متون روایی.

به بیان دیگر، با توجه به ويژگي ها و شاخصه هایی که درباره دجال آخرالزمان
گذشت، یک رویکرد بر آن است که دجال تنها فردی شریر است و رویکرد دیگر او را یک
جریان می داند:

يكم. رویکرد فرد شناسانه: در این رویکرد، به دجال به عنوان شخصي شریر و فتنه جو که ویژگی های دارد، نگریسته می شود. یعنی كسي که به دشمنی بااهل بیت ع پرداخته و در آخرالزمان به دنیا خواهد آمد و سرانجام به دست امام زمان عج یا عیسی بن مریم ع کشته می شود، فردي شریر است. در رويارويي با روایاتی مانند روایت اسبغ بن نباته که در آن، ویژگی های خاصی برای دجال ذکر شده،[24] یا این دسته از روایات دجال پذیرفته نمی شود،[25] یا آن که حمل بر ظاهر شده و هیچ گونه تأویلی در آن روا داشته نمی شود. به دیگر بیان، اگر زبان این گونه از روایات را زبان حقیقت، نه مجاز و تمثیل بدانیم، آن گاه مراد از دجال، فردي است با ویژگی هايی شگفت انگیز،[26] نه یک جریان یا هژمونی؛ همان طور که برخی صائد بن صید را شخصی به نام عبد الله بن صياد که از نسل يهود است، قلمداد نموده اند. (نک: طوسی، 1411: 113 - 114)

اگر مراد از دجال، فردی این چنینی باشد، رسالت رسانۀ زمینه ساز، تنها رسالتی تنذیری و هشداری خواهد بود که جامعه را نسبت به فردی خطرناک به نام دجال هشدار می دهد. دیگر آن که چنین رسانه ای همواره در انتظار یک شخص خواهد نشست و ذهن افکار عمومی را نیز به این سمت سوق خواهد داد که دشمن موعود و منجی بشریت، انسانی زشت صفت، مرموز و مزور است که مشخصات ظاهری شگفت آوري دارد. همچنین، چنین رسانه ای «امروز» دیگر خود را درگیر با دجال نمی بیند، بلکه در انتظار حوادث «فردا» است. بر این اساس، زمان حال را نه تنها زمان جنگ رسانه ای با دجال، بلکه تهدیدی هم به حساب نمی آورد. از اين رو در مقابل طرح ها و استراتژی های موعود ستیزانه و زمینه سوزانه دجال نیز برنامه ای جامع تدوین نمی کند، بلکه تنها جهانیان را نسبت به آینده ای برحذر می دارد که در آن، شخصی به نام دجال فتنه گری ها خواهد نمود. با این برداشت از مفهوم دجال، رسالت رسانۀ زمینه ساز، رسالتی خاموش نسبت به حال و تنذیرانه نسبت به آینده است. به نظر می رسد اگر مراد از دجال تنها یک فرد باشد (نه یک جریان و هژمونی پیچیده و گسترده)، رسانۀ زمینه ساز، نه رسالتی عظیم و پردامنه بر دوش دارد و نه به برنامه اي گسترده و کلان نياز است؛ زيرا نگاه ها و مقیاس ها در اندازه های فردی است نه فرافردی و افق دید رسانه نیز معطوف و محدود به انسانی شریر و خطرناک است، آن هم با ویژگی هايی عجیب و خارق العاده.

برخی نیز در دنیا نسبت به ترویج این تفکر از دجال بی تمایل نيستند و قصد دارند
به هر بهانه ای ذهن جهانیان را به این موضوع جلب نماید. براي مثال، چندی است رسانه های صهیونیستی که در قبضه سران استکبار و هژمونی موعودستیز قرار دارد، با انتشار
تصاویری از کودکي ناقص الخلقه، مدعی شدند او همان دجال آخرالزمان است. (سایت البرز، 27/8/1388)

 

به باور نویسنده، این گونه تطبیقات نادرست بوده[27] و نوعی انحراف و دور کردن افکار عمومی از دجالان دیگری است که خطر آن ها اگر بیش تر از شخص دجال نباشد، کم تر نیست. به دیگر بیان، آن ها قصد دارند ذهن جهانیان را به این سو سوق دهند که دجال ضد مسیح[28] یا ضد منجی، شخصي است که قرار است به دنیا بياید، نه یک جریان و هژمونی خزنده. اولین و بارزترین کارکرد این نقشه، آن است که ذهن جهانیان از جریان دجالیسم به فرد دجال منتقل و منحرف شود. بدین وسیله، اگر قرار باشد نظام استکباری زر و زور و تزویر به عنوان یکی از مصداق های دجال در افکار جهانیان مطرح باشد، با کشاندن موضوع دجال از جریان به فرد، انگشت اتهام از آن ها برطرف می شود، در حالی که یکی از شاخصه های هژمونی استکباری نظام سلطه، موعود ستیزی و اقدامات زمینه سوز آن هاست.

دوم. رویکرد جریان شناسانه: بر اساس این رویکرد، تمام ویژگی ها و شاخصه هایی که برای دجال ذکر شد را می توان یک جریان و هژمونی پنداشت؛ یعنی دشمنی بااهل بیت ع، خروج یا ظهور در آخرالزمان، فتنه گیری و ادعای خدایی کردن و نبرد و جنگ تمام عیار، همگی ناظر به یک جریان است. در این صورت، روایاتی مانند روایت اسبغ بن نباته را (بر فرض پذیرش) باید بر اساس یک زبان سمبولیک و نمادین معنا نمود.

در بین متفکران اسلامی، شهید مطهری از جمله کسانی است که کلمه نمادین را به کار برده است. وی در داستان حضرت آدم  می نویسد:

ما اگر مخصوصاً قرآن کریم را ملاک قرار دهیم، می بینیم قرآن داستان حضرت آدم را به صورت سمبولیک طرح کرده است. منظورم این نیست که آدم در قرآن آمده شخص نیست، چون سمبول نوع انسان است؛ منظورم این است که قرآن داستان آدم را از نظر سکونت در بهشت، اغوای شیطان، طمع، حسد، رانده شدن از بهشت، توبه و... به صورت سمبولیک طرح کرده است. (مطهری، 1370: ج1، 514 و 515)

نماد از این نظر که به معنای مجازی، یعنی معنایی غیر از معنای ظاهری اشاره دارد، به استعاره نزدیک است و چون افزون بر معنای مجازی اراده، معنای واقعی هم در آن امکان دارد، به کنایه شباهت می یابد... پس خاصیت نماد در رابطه با صور خیال این است که به یک معنای مجازی مشخصی محدود نمی شود و امکان شکوفایی چندین معنای مجازی را بالقوه در خود نهفته دارد. (انوشه، 1376: 1383) در واقع در زبان سمبولیک، معانی و مفاهیم به رمز بیان می گردد. (نک: شریعتی، 1361: ج24، 4)

براي مثال، شاید مراد از صائد بن صید، جریانی باشد که ماهیت آن شکار و به دام انداختن (صید) دین و دنیای جهانیان باشد. جریانی مستمر در تاریخ که پدران آن ها (ابن صید) نیز دارای این روحیه درندگی و جهان خواری بوده اند.

مرحوم علی اکبر غفاری ـ حدیث پژوه شهیر ایران زمین ـ اساساً مراد از دجال را هر خدعه گر و دروغ گویی دانسته است که دین و اعتقادات مردم را هدف صید خود قرار می دهد. وی می افزاید: آن چه در روایات درباره اسم و خصوصیات دجال و ظهور او در آخرالزمان آمده، تنها یکی از مصادیق دجال و البته کامل ترین آن هاست.[29] بر اساس این رأی می توان هر جریان تزویری و انحرافی را مصداق دجال دانست. این جریان با ظاهری فریبنده و با قدرت مادی، صنعتی و فنی عظیمی که در اختیار دارد، سعی می کند مردم را فریب دهد و مرعوب قدرت و ظاهر فریبنده خود کند. بر این اساس است که پیامبران امت های خود را از فتنه دجال بیم داده اند:

ما بعث الله نبیاً الا و قد انذر قومه الدجال... ؛ (نک: مجلسی، 1403: ج52، 205)

هیچ پیامبری مبعوث نشد، مگر آن که قومش را از فتنه دجال برحذر داشت.

در حقیقت آنان را از افتادن به دام مادیت و ورطه حاکمیت طاغوت و بردگی آن ها برحذر داشته اند.

ترديدي نیست که ما مجاز نیستیم به هر مفهومی از مفاهیم مذهبی که در قرآن یا منابع حدیثی وارد شده، شکل سمبولیک بدهیم، اما جمود بر مفهوم نخستین الفاظ نیز صحیح نبوده و موجب دور افتادن از مقصود و مفهوم اصلی سخن است. اتفاقاً درباره حوادث آخرالزمان، این گونه مفاهیم کنایی بی سابقه نیست. (مکارم شیرازی، 1380: 176)[30]

همچنین پیش از این نیز گذشت، با توجه به روایات نبوی[31] به نظر می رسد میان موضوع بااهل بیت ع ، یهودیت و پدیده دجال ارتباطی باشد و یکی از شاخصه های یهودیان و دشمنان ولایت، ایمان و گرایش آنان به دجال است. افزون بر آن، در شرح حدیث «و من قاتلنا في آخرالزمان فكأنما قاتل مع الدجال» گذشت که مراد از جنگ بااهل بیت ع  می تواند جنگي نرم و معرفتی باشد که توسط جریاني قوی به طور سیستماتیک هدایت می شود، نه جنگ سخت و جسمی. بر اساس همین مبنای فکری و تفسیری است که بسیاری از محققان به موضوع دجال، به مثابه جریان و سازماني فتنه گر در آخرالزمان نگریسته و ضمن ارائه دلایل متعدد، فریب کاران و رهبران مادی و ستمگر دنیای ماشینی معاصر را از مصادیق بارز دجالیسم قلمداد نمایند. (مکارم شیرازی، 1380: 178 - 180)[32] بر این مبنا می توان جریانات صهیونی ولایت ستیز و زمینه سوز را از مصادیق بارز پدیده دجالیسم ارزیابی نمود.

جالب آن که در اندیشه برخی از نخبگان مسیحی غرب نیز این تصویر از دجال (دشمن مسیح) به چشم می خورد. براي مثال، کلاید بر این باور است که نمی توان قدرت دشمن مسیح را از طریق بررسی قدرت رهبری و فرماندهی اش تصور کرد و شنوندگان دجال، محو قدرت جادویی صدا و ويژگي هاي برجسته اش می شوند. او از سیستم های کنترل و مراقبت بسیار پیشرفته ای استفاده خواهد کرد. او آن چنان حاکمیتی بر جهان خواهد داشت که هیچ یک از ما با وجود تمام تکنیک هایی که به كار مي بريم، توان رسیدن به گرد پای او را نداریم. در همان آغاز، دشمن مسیح (دجال) بر ده ملت اروپایی حاکم خواهد شد. (هالسل، 1384: 47) این سخنان نیز اذهان را بیش از هر چیز به یک جریان و هژمونی گسترده، قدرتمند و فریب کار سوق می دهد که درک و فهم مصادیق آن در جهان معاصر چندان مشکل نيست.

اگر نظریه جریان بودن دجال را بپذیریم، دیگر رسالت رسانۀ زمینه ساز در برابر شخص دجال نیست، بلکه در برابر پدیده ای به نام دجالیسم است که سازمان یافته و سیستماتیک اهداف و نقشه های شوم خود را برنامه ریزی می کند. در این صورت رسالت رسانۀ زمینه ساز، رسالتی منفعلانه و تنذیری نسبت به «فردا» نیست، بلکه فعالانه و درگیرانه نسبت به «امروز» است. بدون تردید مهم ترین یا تنهاترین ابزار و سازوکار محوری جریان دجالیسم، سحر رسانه ای آن هاست که جز با عصای رسانه ای زمینه ساز و کارآمد باطل نمی شود.

سیاست های رسانه ای و دجالیسم

در هژمونی و جریان دجالیسم، دست کم دو گروه وجود دارد که رسالت رسانۀ زمینه ساز در رويارويي با آن ها یکسان نیست:

1. گروه رهبران و سران جریان دجالیسم؛ 2. گروه پیروان و فریب خوردگان جریان دجالیسم.

ریشه این تقسیم بندی را می توان از روایات اسلامی استنباط نمود، آن جا که به همگان گوشزد می شود نسبت به دو جریان معاویه گون و خوارج گون، موضع یکسانی اتخاذ نکنند، بلکه میان این دو گروه تمایز قایل شوند:

لیس من طلب الحق فاخطاه کمن طلب الباطل فوجده؛ (مجلسی،1403: ج44،12)

کسانی که خواهان حق بودند، اما [اسیر دام نیرنگ و فریب شده و] خطا رفته اند، هرگز با کسانی که به دنبال باطل [و فتنه گری] هستند و بر آن می فشارند، برابر نیستند.

در قرآن کریم نیز از دو جریان سخن به میان آمده است: یکی رهبران باطل (فریب دهندگان) که تعابیری همچون پیشوایان کفر (توبه: 12) یا پیشوایان نار برای آن ها به کار رفته و عامدانه و عنادانه موجبات دین ستیزی در جامعه و دین سوزی و گمراهی دیگران را رقم می زنند و نه تنها خود به بیراهه می روند، بلکه راه دیگران را هم می بندند و دیگری پیروان باطل (فریب خوردگان) که به اشکال گوناگون تحت تأثیر تبلیغات و تحرکات رهبران باطل بوده و به بیراهه کشانده می شوند و در محکمه قیامت نسبت به رهبران و فریب دهندگان خود شکایات و اعتراضات فراوان دارند.[33]

رویکرد و رسالت رسانۀ زمینه ساز نیز باید در قبال این دو طایفه متفاوت باشد. در یک تقسیم بندی می توان این رسالت را در مقابل سران و رهبران موعود ستیز و زمینه سوز، سیاستی جهادی و سلبی دانست و در قبال پیروان فریب خورده پدیده دجالیسم، سیاستی ارشادی و ایجابی.

1. سیاست جهادی و سلبی

در سیاست جهادی رسانۀ زمینه ساز، رسانه مخاطب خود را کسانی می داند که عالمانه و عامدانه به ستیز با فرهنگ انتظار و مهدویت آمده اند. در این کارزار رسانه ای تمام عیار، نه توصیه و ارشاد کارگر است و نه سازش و مصالحه. رسانۀ زمینه ساز باید بداند که در قاموس هژمونی استکبار، حق یعنی اعمال زور؛ زيرا خود آنان تصریح داند که هرچه را که می خواهم به من بده؛ چون من از تو قوی ترم و نیازی نیست که ثابت کنم حق از آن کیست. (نک: هرتزل، 1382: 19) از این یک گام رو عقب نشستن رسانه در مقابل چنین جریانی یعنی جلو آمدن نه یک گام، بلکه چند گام از جانب آنان. براي مثال، در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سران امریکا از عوامل اصلی دین و اخلاق ستیزی و بروز فتنه ها و جنایت های در دنیا شمرده می شوند. وقتی مجری راديو تلويزيون آلمان از امام خمینی می پرسد که روزنامه هاى خارجى گزارش داده اند ايرانى ها از امریکا و انـگـليس منتفرند، امام در پاسخ می گوید:

دقيقاً صحيح است. دولت هاى امریکا و انگليس آن قدر به ملت ما فشار آورده اند و اشخاص جنايت كار را تأييد كرده اند كه كم كم موجب تنفر ملت ها شده است... ما فعلاً امریکا و انگليس و شوروى را دشمن شماره يك مردم خود مى دانيم ، البته امریکا از همه بدتر است. (مصاحبه راديو تلويزيون آلمان با امام خمينى ، 6/10/1357)

امام فتنه ها و فریبکاری های سران استکباری را همواره خطر درجه یک برشمرده و در یکی از بیانات خود آورده اند:

امروز كه حساس ترين مواقعى است كه ما در آن واقع هستيم و احتياج ما به اجتماع، احتياج ما به اتحاد، بيش تر از هر چـيزى است، مسائل فرعى را بايد كنار بگذاريم، برويم روى مسائل اصلى. امریکا دشمن ماست، ما بايد دنبال او برويم. (خمینی، 1370: ج6، 327)

عبارت «ما بايد دنبال او برويم» در کلام امام می تواند ناظر به آن باشد كه نه تنها سیاست تدافعی در مقابل جبهه زر و زور جایز نيست، بلکه باید به سراغ آن ها رفت و سیاستی تهاجمی و جهادی در پیش گرفت و تفکرات و اقدامات آنان را زیر سؤال برده و به چالش کشاند که اشاره ای به این مهم می شود:

الف) نقد و به چالش کشاندن تفکر سران دجالیسم: ضروري است رسانۀ زمینه ساز، مبانی فکری و معرفتی رهبران دجالیسم را مورد نقد قرار داده و چالش ها، انحرافات و ماهیت پوشالی منشور فکری آن ها را کشف و برجسته كرده و به همگان عرضه نماید. به نظر می رسد در این جا سیاست های ارشادی و تبلیغی در مقابل سران دجالیسم که وجهه همت خود را مقابله با حقیقت و فضیلت قرار داده اند، درست نباشد. رسانۀ زمینه ساز می تواند با به چالش کشاندن تفکر دجالیسم از یک سو و گسترش تعالیم وحیانی از سوی دیگر، جبهۀ استکباری آن ها را به انزوا بکشاند یا دست کم قدرت پیشروی و جولان سران جریان را بگیرد تا در نهایت این جریان خطرناک به دست منجی بشریت نابود گردد. تجربه و آرای اهل فن بر آن دلالت دارد که این سیاست تاکنون تا حد زیادی جواب داده است. براي مثال، آنتونی گیدنز ـ جامعه شناس مغرب زمین ـ تحول نرم معرفتی و دینی که انقلاب اسلامی در دنیا به راه انداخته است را برجسته برمی شمارد و بر این باور است که در گذشته سه غول فکری جامعه شناسی یعنی مارکس، دورکیم و ماکس وبر، با کم و بیش اختلافاتی، فرآیند عمومی جهان را به سمت سکولاریزاسیون و به حاشیه رفتن دین می دیدند؛ ولی از آغاز دهه هشتاد با انقلاب اسلامی ایران شاهد تحقق عکس این قضیه هستیم؛ یعنی فرآیند عمومی جهان روند معکوس را آغاز کرده و به سمت دینی شدن پیش می رود. (گیدنز، 1373: 75) از این رو هرچه رسانۀ زمینه ساز بتواند ضمن نقد تفکرات جریانات دجالی، پیام فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی را در محتوا و فرم بهتری به گوش جهانیان برساند، زمينه هاي رشد معرفتی و ظلم ستیزی و موعود خواهی مردم و انزوای و افول جهان خواران را افزایش داده است. از سوی دیگر، استراتژیست های بزرگ غرب مانند ژوزف نای[34] و شوارتز[35] اصلی ترین عنصر قدرت نرم رسانه ای یک کشور در دنیای کنونی را عنصر فرهنگی می بینند. اتفاقاً یکی از شاخصه های قوی در رسانۀ زمینه ساز همین عنصر فرهنگی است؛ زيرا آبشخور آن، نظام وحیانی و فطری اسلام و دکترین مهدویت و فرهنگ انتظار است. به عبارت دیگر، برگ برنده در جنگ رسانه ای از آن جبهه ای است که ظرفیت فرهنگی و معرفتی بیش تر و بهتری داشته باشد. به نظر می رسد جریان دجالیسم خود به خوبی می داند که جبهه رسانه ای زمینه ساز چه از حیث حدوث و چه از حیث بقا بر اساس دکترین مهدویت استوار بوده و چنین دکترینی قادر است ضمن بیداری عمومی و سوق جهانیان به سوی معنویت، معرفت و عدالت، موجودیت نظام سلطه را تهدید و حباب زوال ناپذیری و هیمنه آن ها را در آستانه ترکیدن قرار دهد. از این رو نوک پیکان هجمه های آنان همواره به سوی رسانه های زمینه ساز است.

ب) افشای نقش ها و نقشه ها: در برخی از روایات سخن از آن است که دجال خود را مسیح معرفي می كند.[36] این موضوع شاید بدان معنا باشد که جریان دجالیسم سعی دارد با شعارهای دینی و تعالیم کتاب مقدس، خود را مصلح و منجی بشریت معرفی کرده و بدین وسیله بسیاری از عوام و افراد کم بصیرت را در دام خود گرفتار نماید. یعنی دجالیسم با شعارهای فریبنده، امر را بر بسیاری از مردم مشتبه کرده و آن ها در تشخیص حق دچار مشکل می کند.[37] از این رو سیاست افشا سازی باید در رأس کارهای رسانۀ زمینه ساز باشد. امام خميني يكي از وظایف جبهه زمینه ساز حق را افشاسازی طرح ها و حیله های دشمن برشمرده و به کارگزاران گوشزد می کند که همگان را از حيله دشمن آگاه كرده و خيانت هاى سران حيله باز نظام ها و مكتب هاى منحرف را افشا سازند و براى نجات كشور، از تفرقه و تشتت، سخت احتراز كنيد. (خمینی، 1370: ج2، 163)

تبیین نقش ها بدین معناست که نقش و آثار پدیده شوم دجالیسم در تهدید و تحدید عدالت، امنیت، رفاه، تربیت، معنویت و دیگر ارزش ها و هنجارهای انسانی برملا و افشا شود و این رسالتی که رسانه می تواند آن را به نحو مطلوبی انجام دهد.[38] همچنین افشای نقشه ها نیز بدان معناست که رسانۀ زمینه ساز، استراتژی ها و خواب های شومی که جریان دجالیسم در آینده برای بشریت دیده است را رصد و با کمیت و کیفیت مناسب و مقتضی تشریح و تبیین نماید تا همگان بیش از پیش از ماهیت این جریان مرموز با خبر شوند.[39]

از آن چه گفته شد روشن می شود که سیاست افشای نقش ها مربوط به اقدامات مخرب دجالیسم در گذشته و حال است، اما سیاست افشای نقشه ها مربوط به برنامه هایی است که این هژمومی خزنده و مزور قصد دارد در آینده اجرایی و عملیاتی نماید.

2. سیاستی ارشادی و ایجابی

در سیاست ارشادی و ایجابی رسانۀ زمینه ساز، مخاطب، آن دسته از ملت ها هستند که اسیر سحر رسانه ای دجالیسم شده و فریب می خورند. در رويارويي با آن ها نیز دو محور می تواند مورد توجه رسانۀ زمینه ساز قرار گیرد:

الف) تبیین مبانی فکری و مواد معرفتی دکترین مهدویت و ارائه شاخصه های حق و باطل: یکی از عوامل زمینه ساز ظهور ایجاد بیداری عمومی و ارتقای سطح معرفتی افراد است. این که امام زمان  عج در کلامی خطاب به محمد بن علی بن هلال کرخی از جهل و نادانی برخی ابراز ناراحتی می کند،[40] دربر دارنده این پیام است که یکی از وظایف محوری رسانۀ منتظر و زمینه ساز، باید افزایش بعد معرفتی و دین شناختی بندگان خدا باشد. از این رو هرچه رسانۀ زمینه ساز، سازوکارهای توسعه و تعمیق معرفت و عقلانیت را در جوامع هدف بیش تر نماید، این موضوع زمینه ها را برای خروج از باطل و پذیرش حق و در نتیجه گرایش به منجی سریع تر فراهم مي کند. از این رو می بینیم که در اندیشه معمار کبیر انقلاب امام خمینی، بیداری و معرفت بخشی عمومی، اولین گام در تحقق اهداف والا بوده و پیروزی ملت های مستضعف در گرو این مهم قلمداد می شود. (همو: ج12، 141)

در این میان یک رسانه مطلوب می تواند با برنامه ریزی منسجم و به کارگیری همه ظرفیت ها و امکانات خود، گروه های در دام افتاده در اختاپوس دجالیسم را شناسایی و فرهنگ ناب انتظار و فریاد موعودخواهی را به گوش جان آن ها بنشاند و با به راه انداختن دانشگاهي بزرگ، راه گم کردگان را ارائه طریق نموده و آن ها را به ساحل نجات حقیقت مهدوی رهنمون نماید. این که شبکه اول تلويزيون بي بي سي انگليس، در آستانه ورود به قرن 21، در برنامه مستندی به نام قرن دوم خبر می دهد: «آن چه در ايران در سال 1979 رخ داد، نه تنها براي ايرانيان، بلکه براي تمام اديان جهاني نقطه عطفي بود؛ نقطه عطفي که از بازگشت ميليون ها نفر در سراسر دنیا به اصول گرايي مذهبي خبر مي دهد» (حاجتی، 1383: 65)، خود می تواند بر نقش راهبردی جبهه زمینه ساز ظهور و ابزارهای رسانه ای او گواهی دهد.

ب) نمایاندن کارکردهای جامعه مهدوی: نمایاندن نقش و کارکردهای تفکر و جامعه مهدوی در خرده سیستم های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، از دیگر رسالت های رسانۀ زمینه ساز است. اگر از حیث عقلی و علمی نشان داده شود، تحقق آرمان هایی همچون عدالت، امنیت، رفاه، تربیت و... در گرو کاربست اندیشه های مهدوی است. این موضوع خود می تواند در هدایت فریب خوردگان و به طور کلی افکار عمومی نقش بی بدیلی ایفا نماید. به عبارت دیگر، تقویت بعد کارکردگرایی دکترین مهدویت یکی از بایسته های رسانۀ زمینه ساز به شمار مي رود. در واقع از آن جایی که دجالیسم ضدموعود و منجی گرایی بوده و قصد تخریب شخصیت موعود اسلام را دارد، لازم است در مقابل این پدیده، کارکردهای حکومت منجی بیش از پیش به تصویر کشیده شود. براي مثال، تبیین و ترسیم اوضاع امنیتی (مجلسی، 1403: ج52، 144) و عدالت (همو: ج24، 238؛ ج50، 194) فوق العادۀ حکومت مهدوی و همچنین آسایش و رفاه ایده آل در حکومت آن حضرت (همو: ج52، 127) و تحلیل عقلانی آن ها می تواند از محوری ترین برنامه های رسانۀ زمینه ساز باشد. به هر روی، وصف معقول آرمان شهر حکومت مهدوی، خود شور و شوق تشنگان جامانده از حقیقت و جهانیان محروم از عدالت و معنویت را نسبت به منجی و حکومتش دوچندان خواهد نمود.

اگر انقلاب اسلامی ایران پرتوی از حکومت ناب مهدوی است، رسانۀ زمینه ساز می تواند تبیین و ترویج کارکردها و پیشرفت های انقلاب اسلامی ایران را در رأس برنامه کاری خود قرار دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت و موضوعیت دارد که جمهوری اسلامی ایران رمز حدوث و بقای خود را در دین و دکترین مهدوی می داند. حتی به عقیده کسانی همچون هاینس جفری در کتاب مذهب، قدرت نرم و روابط بین الملل، ایران نخستین انقلاب مدونی بود که برتری و تفوق ایدئولوژیکی، اشکال سازمانی هدایت افراد و اهداف مورد ادعایش همه مذهبی بودند که اصول آن برخاسته از قرآن و سنت است. (نک: محمدی، 1388: 30) نمایاندن پیشرفت و توسعه عدالت محور نظام ولایت فقیه (به عنوان نظام نیابتی امام عصر عج) در حوزه های علمی، عمرانی، نظامی اقتصادی و... جهانیان را به سوی این حقیقت رهنمون خواهد کرد که حکومت دینی نه تنها در تعارض با علم و پیشرفت و اخلاق نبوده، بلکه اساساً چنین نظامی می تواند اسباب تعمیق و توسعه علوم، اخلاقیات و پیشرفت را در یک جامعه رقم زند. براي مثال، وقتی مؤسسه بین المللی ساينس متريكس[41] در گزراش سال 2010 خود، ایران را داراي بالاترين نرخ رشد متوسط توليدات علمی در جهان معرفی کرده و میزان آن را ۱۱ برابر ميانگين نرخ رشد توليد علم در دنيا اعلام می دارد، بر عهده رسانۀ زمینه ساز است که از این ظرفیت برای نشان دادن کارکردهای دکترین مهدوی تلاش مضاعف داشته باشد.

این همه شور و شوق جهانیان را به انقلاب و مبانی فکری آن، یعنی نظام ولایی مهدویت بیش از پیش می نماید. نکته قابل تأمل آن که رسانۀ زمینه ساز باید این حقیقت را به گوش فریب خوردگان جریان دجالیسم و اساساً به همه جهانیان برساند، که انقلاب اسلامی (با این شاخصه های درخشان) تنها پرتو و ذره ای از حکومت منجی موعود بوده و خود این انقلاب در انتظار حکومت عظیم دیگری است که از حیث کمی و کیفی بسی زیباتر و والاتر از آن خواهد بود. بر این اساس، امام راحل  ابلاغ دکترین حکومت ولایی و صدور آن را در میان جهانیان، زمینه ساز ظهور دانسته و می فرماید:

مسئولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيست، انقلاب مردم ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم دارى حضرت حجت ـ ارواحنا فداه ـ است كه خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد... بايد دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنمايد، ولى اين به آن معنا نيست كه آن ها را از اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهانى اسلام است، منصرف كند. (خمینی، 1370: ج21، 107 - 108)

بنابراين، تقويت و خدمت به انقلاب اسلامي در خرده سيستم هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي (در حوزه فرافردي) و خودسازي و تهذيب نفس (در حوزه فردي)، اساسي ترين و نافذترين گام ها براي طلوع دولت يار به شمار مي روند. از اين رو، معرفی کارکردهای انقلاب اسلامی در عرصه های سخت افزاری و نرم افزاری بخش مهمی از رسالت رسانۀ زمینه ساز است.

 

كيفيت زمينه سازي رسانه منتظر در عصر غيبت

نتیجه

تبیین و تعیین راهبردها و راهکارهای رسانۀ زمینه ساز در برابر دجال در گرو شناخت آن است. در رویکرد اعتبارشناسانه به دجال، اگر اصل و بنیانی برای روایات دجال در نظر گرفته نشود، رسالت رسانۀ زمینه ساز سالبه به انتفای موضوع و خاموش است. در رویکرد متن شناسانه نیز دست کم دو نگاه فردشناسانه و جریان شناسانه به دجال است که اولی دجال را فردی شرور و عجیب الخلقه می پندارد که با به دنیا آمدن او، جمع کثیری در دام خدعه و نیرنگش گرفتار می شوند و در این صورت رسالت رسانۀ زمینه ساز رسالتی هشداری و تنذیری نسبت به فردا است، اما در نگاه جریان شناسانه به دجال سخن از هژمونی مرموز و مزور است که نظام مند جهان به سوی هلاکت و تباهی می کشاند و رسالت رسانۀ زمینه ساز سیاستی جهادی و سلبی در برابر سران دجالیسم و سیاستی ارشادی و ایجابی در برابر فریب خورگان دجالیسم ارزیابی می شد. به هر روی تفوق و کارآمدی رسانۀ زمینه ساز را باید عاملی استراتژیک برای افول جبهه دجالی زمینه سوز و رهایی فریب خوردگان از چنگال دجالیسم دانست که اسباب معرفت بخشی و بیداری عمومی را فراهم می سازد.

منابع

1.      ابن حنبل، احمد، مسند، بیروت، دارصادر، بی تا.

2.      ابن شهر آشوب، محمد، مناقب آل ابی طالب، نجف، مطبعة الحیدریة، 1376ق.

3.      ابن عجيبه، احمد بن محمد، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق: احمد عبدالله قرشى رسلان‏، قاهره، ناشر: دكتر حسن عباس زكى، 1419ق.

4.      ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1422ق.

5.      ابن ماجة، محمد، سنن، تحقیق: محمدفواد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، بی تا.

6.      احسایي، ابن ابي جمهور، عوالي اللئالي، تحقیق: مجتبی عراقی، قم، سید الشهدا، 1403ق.

7.      افتخاری، اصغر؛ کمالی، علی اکبر، رویکرد دینی در تهاجم فرهنگی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377ش.

8.      انوشه، حسن و دیگران، فرهنگ نامه ادبی فارسی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1376ش.

9.      بخاری، محمد بن اسماعيل، صحیح بخاری، بیروت، دار الفکر، 1401ق.

10.  برقی، احمد بن محمد، المحاسن، تحقیق: سیدجلال الدین حسینی، بی جا، دار الکتب الاسلامیة، بی تا.

11.  بودریار، ژان، «فرهنگ رسانه های گروهی»، ترجمه: شیده احمدزاده، مجله ارغنون، ش19، زمستان 1380ش.

12.  پارتر، جیمز، «تعریف سواد رسانه ای»، ترجمه: لیدا کاووسی، فصل نامه رسانه، ش68، زمستان 1385ش.

13.  پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای. (www.khamenei.ir)

14.  پیلچر، جان، اربابان جدید جهان، ترجمه: خلیل شهابی و مهرناز شهابی، تهران، اختران، 1388ش.

15.  ترمذی، محمد بن عیسی، السنن، بیروت، دارالفکر، 1403ق.

16.  تمیمی مغربی، قاضی نعمان، شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار، تحقیق: سیدمحمد حسینی جلالی، قم، موسسة النشر الاسلامی، بی تا.

17.  جاودانی شاهدین، حمید، «درآمدی بر شناخت ابعاد تهاجم فرهنگی و نحوة مقابله با آن»، مجله حوزه و دانشگاه، ش35، تابستان 1382ش.

18.  حاجتی، احمدرضا، عصر امام خمینی، قم، بوستان کتاب، 1383ش.

19.  حاكم نيشابوري، محمد بن عبدالله، المستدرك علي الصحيحين، بيروت: دارالمعرفة، 1406ق.

20.  حقى بروسوى، اسماعيل، تفسير روح البيان، بیروت، دارالفكر، بی تا.

21.  خمینی، روح الله، صحیفه نور، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1370ش.

22.  «دجال و آخرالزمان»، مجله پرسمان، ش15، آذر 1382ش.

23.  راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، بی جا، طلیعة النور، 1426ق.

24.  راوندی، قطب الدین، الخرائج و الجرائح، قم، مصطفوی، بی تا.

25.  کازنو، ژان، جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي، ترجمه: باقر ساروخاني و منوچهر صبوری، تهران، اطلاعات، 1365ش.

26.  ساجدی، ابوالفضل، زبان دین و قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1385ش.

27.  شريف رضی، محمد بن حسين، نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، قم، مشهور، 1379ش.

28.  شريعتى، محمد تقى، تفسير نوين، تهران، شركت سهامى انتشار، 1346ش‏.

29.  شریعتی، علی، انسان (مجموعه آثار)، بی جا، الهام، 1361ش.

30.  صدر، سيدمحمد، تاريخ الغيبة الكبری، بی جا، مکتب الرسول الاعظم، 1400ق.

31.  صدوق، محمد بن علی، من لا يحضره الفقیه، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی تا.

32.  ـــــــــــــــــــ ، کمال الدین و تمام النعمة، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1405ق.

33.  صنعاني، عبدالرزاق، المصنف، تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمی، بی جا، المجلس العلمی، بی تا.

34.  طبرسي، ابوعلی الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیا التراث العربی، 1406 ق.

35.  طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، نجف، دارالنعمان، 1368ق.

36.  طبری، محمد بن جریر، تاريخ الامم و الملوك، بیروت، موسسة الاعلمی، بی تا.

37.  طوسی، محمد بن حسن، الغيبة، تحقیق: عبادالله تهرانی و علی احمد ناصح، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1411ق.

38.  ـــــــــــــــــــــ ، الامالی، قم، دارالثقافة، 1414ق.

39.  ـــــــــــــــــــــ ، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1365ش.

40.  ـــــــــــــــــــــ ، التبیان فی تفسیرالقرآن، تحقیق: احمد حبیب قصیر العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.

41.  طيب، سيد عبدالحسين، اطيب البيان في تفسير القرآن، ‏تهران، انتشارات اسلام، 1378ش.‏

42.  عسکری، سید مرتضی، عبداللّه بن سبا، بی جا، نشر توحید، 1413ق.

43.  علی زاده، مهدی، نشانه هاي يار و چكامة انتظار، قم، انتشارات مسجد مقدّس جمكران، 1379ش.

44.  فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، بی جا، موسسة دارالهجرة، 1409ق.

45.  قمی، علی، تفسیر قمی، تصحیح: سیدطیب جزایری، قم، موسسة دارالکتاب، 1404ق.

46.  کراجکی، محمد، کنزالفوائد، قم، مصطفوی، 1410ق.

47.  کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری، بیروت، دارالاضواء، 1405ق.

48.  کوفی، ابن ابی شیبه، المصنّف، تحقیق: سعید محمد اللحام، بی جا، دارالفکر، 1409ق.

49.  کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات کوفی، به كوشش: محمّد الكاظم، تهران: وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، چاپ اول، 1410ق.

50.  کوفی، محمد بن سلیمان، مناقب الامام امیرالمؤمنین، تحقيق: محمّد باقر محمودي، قم: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة، چاپ اول، 1412ق.

51.  گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشر ني، 1373ش.

52.  ماه‏پیشانیان، مهسا، «گفتمان جنگ مجازی و رسانه‏های گروهی»، مجموعه مقالات قدرت و جنگ نرم، تهران، نشر ساقی، 1388ش.

53.  مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، موسسة الوفاء ،1403ق.

54.  محمدی، یدالله، «انقلاب اسلامی و نقش تاریخ ساز امام خمینی در تولید قدرت نرم»، مجموعه مقالات قدرت و جنگ نرم، تهران، ساقی، 1388ش.

55.  مطهری، مرتضی، مجموعه آثار ج1، تهران، صدرا، 1370ش.

56.  مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، الأمالي، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403ق.

57.  ــــــــــــــــــــــــــــــ ، الفصول العشرة، بیروت، دار المفید، 1414ق.

58.  مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی مهدی عج ، قم، انتشارات نسل جوان، 1380ش.

59.  ميبدى، رشيدالدين، كشف الأسرار و عدة الأبرار، تهران، انتشارات امير كبير، 1371ش.

60.  نَوَوي، يحيي بن شرف، شرح صحیح مسلم، بيروت، دارالكتاب العربي، 1407ق.

61.  هالسل، گریس، یداللّه، ترجمه: قبس زعفرانی، تهران، هلال، 1384ش.

62.  هرتزل، تئودر، پروتکل های رهبران یهود برای تسخیر جهان، ترجمه: بهرام محسن پور، تهران، کتاب صبح، 1382ش.

 

فصل نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود سال چهارم، شماره 16

 [1]. براي مثال در آیه اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ... خدا به عنوان ولیّ و سرپرست اهل ایمان معرفی شده است.

[2]. أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ. (یونس: 62)

[3]. همچنین در آیه مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (عنكبوت: 41)، می توان این معنا را ملاحظه نمود.

[4]. «ولیّ» مفرد «اولیاء» بر وزن فعیل، دارای دو معنای اسم فاعلی و اسم مفعولی است که در آیه  اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور... به معنای فاعلی، یعنی رهبر و سرپرست، و در آیه أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ  به معنای مفعولی، به معناي کسی است که دیگری متصرف در امور اوست. (نک: راغب اصفهاني، 1426: 553)

[5]. یدل علی فی شدة اشتباه و التواء فی الامر. (نک: ابن فارس، 1422: ذیل عمس)

[6]. مقام معظم رهبری در این باره می فرماید: «ما با یک تهاجم و جنگ حقیقی و سازمان یافته مواجه هستیم که از راه های مختلف و بسیار هنرمندانه به اجرا گذاشته شده است و کسانی که نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت داشته باشند، متوجه مسئله تهاجم فرهنگی خواهند شد و نشانه های بارز و بی شماری را در این زمینه مشاهده خواهند کرد. بنابراین، کار فرهنگی در ایران اسلامی مسئله ای است که نمی توان لحظه ای از آن غفلت کرد.» (سخنراني در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1/1/1386)

[7]. براي مثال، در چند جای یوحنا، از دجال سخن به میان آمده است: «دجال مى آید؛ الحال هم دجالان بسیار ظاهر شده اند.» (نک: رساله اول یوحنا، 2:18)

[8]. رسانه، اصطلاح فارسی شده واژه لاتین «Medium» به شمار مي رود که جمع آن «Media» است.

[9]. «یدل علی التغطیة و الستر». (ابن فارس، 1422: ذیل دجل)

[10]. «انه یدجل الحق بالباطل ای یخلطه». (فراهیدی، 1409: ذیل دجل)

[11]. «ما بعث الله نبیاً الاّ و قد انذر قومه الدجال.» (صدوق، 1405: 529؛ راوندی، بی تا: ج3، 1142) یا روایت: «انه لم یکن بعد نوح الا انذر قومه الدجال و انی انذرکموه.» (ترمذی، 1403: 42، باب ما جاء فی الدجال)

[12]. به نقل از امام صادق  ع و او به نقل از پیامبر ص: «من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً، قيل: يا رسول الله و ان شهد الشهادتين؟ قال: نعم، انما احتجب بهاتين الكلمتين عن سفك دمه، أو يؤدي الجزية و هو صاغر، ثم قال: من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً، قيل: و كيف يا رسول الله؟ قال: ان أدرك الدجال آمن به.» (البرقى، بی تا: ج1،90)

[13]. «أيها الناس، من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهودياً، وإن أدرك الدجال آمن به، و إن لم يدركه بعث من قبره حتى يؤمن به»؛ (طوسی، 1414: 649)

[14]. عن أبي ذر„ قال: «قال رسول الله ص: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا، و من تخلف عنها غرق و هوى و من قاتلنا في آخرالزمان فكأنما قاتل مع الدجال»؛ (كوفي، 1412: ج2، 147). یا در نقل دیگر از ابوذر: «أيها الناس من عرفني فقد عرفني، و من لم يعرفني فأنا أبوذر الغفاري، سمعت رسول الله ص يقول: من قاتل أهل بيتي في الاولى، و توفي في الثالثة فهو من شيعة الدجال». (تميمي مغربي، بی تا: ج2، 512)

[15]. «لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال الائمة المضلون، و سفك دماء عترتي من بعدي، أنا حرب لمن حاربهم، و سلم لمن سالمهم». (طوسی، 1414: 512)

[16]. «و قوله ـ صلى الله عليه و آله ـ و قد ذكرت عنده فتنة الدجال لا فاني لفتنة بعضكم اخوف منى لفتنة الدجال». (کراجکی، 1410: 60 )

[17]. «لغير الدجال أنا أخوف عليكم من الدجال، الائمة الضالون المضلون يسفكون دماء عترتي، أنا حرب لمن حاربهم، و سلم لمن سالمهم». (طبرسی، 1368: ج1، 395)

[18]. فانا نقول: «إن الاخبار قد جاءت عن أئمة الهدى من آباء الامام المنتظر ـ عليه السلام ـ بعلامات تدل عليه قبل ظهوره و تؤذن بقيامه بالسيف قبل سنته: منها: خروج السفياني، و ظهور الدجال، و قتل رجل من ولد الحسن بن علي ـ عليه السلام ـ يخرج بالمدينة داعيا إلى إمام الزمان، و خسف بالبيداء. (مفید، 1414: 121)

[19]. «المهدي من ولدي يصلح الله أمره في ليلة فيملا الارض عدلاً كما ملئت جوراً و يمكث في الارض ما شاء الله ثم يخرج الدجال»؛ (ابن شهرآشوب، 1376: ج1، 252؛ احسایي، 1403: ج3، 203)

[20]. «يظهر أن قصة الدجال كانت مشهورة في عصر سيف فاستفاد منها و وضع هذه الاسطورة متناسبة مع ما يروي من غرائبه». (عسکری، 1413: ج2، 127)

[21]. تا آن جا که نگارنده بررسی نموده، محقق و دانشمندی را نیافته که تمامی روایات و مضامین روایات دجال را ـ چه از حیث سندی و چه از حیث متنی ـ پذیرفته باشد.

[22]. براي مثال، در دو مورد، تنها بحث خروج دجال مطرح شده است: «وَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الدَّجَّالُ إِلَّا سَيَجِدُ مَنْ يُبَايِعُهُ وَ مَنْ رَفَعَ رَايَةَ ضَلَالٍ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ». (کلینی، 1405: ج5، 260؛ همو: ج8، 297)

[23]. از جمله نک: طیب، 1378: ج‏8 ص398؛ ابن عجيبه، 1419: ج‏5، 253: «ثم إن التوحيد فى الذات و الصفات و الأفعال
مما أجمعت عليه الملل، و كل داع إنما يدعو إليه، و كلّ شيخ مربى إنما يوصل إليه، و من لم يوصل إليه أصحابه
فهو دجّال.»

حقى بروسوى، بی تا: ج‏8 ، 198: «پس دجال بيرون آيد و با وى سحر و تمويه بسيار بود و بيش تر خلق متابعت وى كنند، الا من عصمه الله تعالى... .»

ميبدى، 1371: ج‏8، 477: «خبر درست است از أسماء بنت يزيد الانصارية گفت: رسول خدا در خانه من بود و حديث دجال مى‏رفت، ... .»

صدر، 1400: ج3؛ مکارم شیرازی، 1380؛ همچنین حدیث پژوهانی چون استاد علی اکبر غفاری که اصل روایات دجال را پذیرفته و تعداد آن را در منابع روایی بسیار بر می شمرده اند. (نك: مفيد، 1403: 126)

[24]. یعنی فردی که نام او «صائد بن صید» بوده، چشم راست نداشته، به طوری که گودی حدقه اش نیست، چشم دیگرش در پیشانی اش است و مانند ستاره صبح می درخشد، مرکب سفیدی دارد که هر گام او یک میل است، در دریاها فرو می رود و خورشید با او حرکت می کند و... .

[25]. یعنی می توان اصل روایات دجال و دیگر روایات که مخالفتی با عقل و نقل ندارد، را پذیرفت اما مواردی همانند روایت محل بحث را صحیح ندانست. البته باید توجه داشت که این مطلب غیر از آن است که اساساً روایات دجال را جعلی دانسته و حتی فی الجمله هم آن ها را نپذیریم.

[26]. بسیاری از نویسندگان به شدت این قول را رد کرده و نگاه جریان گرایانه به دجال را پذیرفتنی تر دانسته اند. گفتنی است یکی از آثار خوب پیرامون دجال پژوهی کتاب نشانه هاى يار و چكامة انتظار اثر مهدى علي زاده است که در بخش دجال به بررسی اعتبار و اقوال پیرامون آن پرداخته و در نهایت مراد از دجال را در صورت صحت روایات آن، جریان های فاسد و ظالم ارزیابی کرده است.

[27]. زيرا بررسی ها نشان داد کودک مذکور هیچ ارتباطی به دجال که در کتب دینی ادیان بزرگ جهان از او به عنوان «فتنه گر آخرالزمان» یاد شده، ندارد. طبق تحقیقات این کودک مبتلا به یک ناهنجاری شدید تکاملی مغز با نام هولوپروزنسفالی و یک نوع خاص از این بیماری با عنوان سیکلوپیا است. این بیماری یک بیماری بسیار خطرناک و مهلک بوده که باعث عقب ماندگی شدید ذهنی فرد مبتلا شده و منجر به مرگ وی در همان دورة کودکی می گردد. به طوری که غالب افراد مبتلا به سیکلوپیا در همان سال اول زندگی می میرند. از این رو کودک مذکور علی رغم تمهیدات پزشکی انجام شده به زودی خواهد مرد و به سن جوانی و بزرگسالی نمی رسد و نمی تواند نقش دجال را ایفا کند. افزون بر آن که این کودک نمی تواند به خودی خود حتی به راحتی نفس بکشد، چگونه ممکن است بتواند بزرگ ترین جنایات تاریخ بشر را رقم زند و چگونه می تواند بزرگ ترین دروغ گوی تاریخ باشد؟

[28]. شایان ذکر است برخی از منابع یکی از نام های دجال را مسیح معرفی کرده اند. به عنوان مثال شیخ طوسی در التبیان به نقل از ابراهیم می آورد: «دجال را مسیح گویند، چون یک چشم او مسح شده است.» (نک: طوسي، بی تا: ج3، 400) برخی دیگر نیز واژه مسیح را با کسر میم و تشدید حرف سین به معنای دجال و با فتح میم به معنای صدیق آورده اند. (طبرسي، 1406: ج2، 293)

[29]. «قد كثر ذكر الدجال في الروايات و هو كل خداع و يلبس على الناس امورهم و لا سيّما في دينهم و معتقداتهم... » (مفید، 1403: 126). همچنین نک: طيب، 1378: ج‏8، 398؛ ابن عجیبه، 1419: ج‏5، 253.

[30]. البته باید مراقب بود که نظریه زبان نمادین منجر به نگاه ناسوتی به روایات و رویکرد غیرمعرفت بخش به آن ها نشود؛ زيرا غیرواقعی بودن و فقدان ارزش متن را به همراه خواهد داشت. براي تفصیل بحث نک: ساجدی، 1385: 340 - 360.

[31]. پیامبر اکرم در روایتی می فرماید: «هر کس نسبت به ما اهل بیت دشمنی بورزد و بغض داشته باشد، خداوند او را یهودی برمی انگیزاند.» و در ادامه نشانه این دشمنی و یهودی صفت بودن را ایمان به دجال برمی شمارد. (برقی، بی تا: ج1، 90)

[32]. همچنین علامه سيد محمد صدر در جلد سوم موسوعة الامام المهدي با عنوان (تاريخ الغيبة الكبري) بحث مفصّلى را به بررسى مسئلة دجّال اختصاص داده است. وى معتقد است اكثر قريب به اتفاق اخبار دجّال مبتلابه دو اشكال جدى هستند: الف) ضعف سندى، ب) دلالت بر ايجاد معجزات مضلّه. در نهایت، وی وجود دجّال را امرى صحیح و حق می داند، اما بر این باور است که مراد از آن، يك فرد مشخص با همان اوصاف كذايى نيست، بلكه مقصود يك سرى جریان ها و پديده هاى اجتماعى ـ فرهنگى است.

[33]. «و ضعيف شدگان به مستكبران گويند: [نه،] بلكه نيرنگ شب و روز [شما بود]، آن گاه كه ما را وادار مى‏كرديد كه به خدا كافر شويم و براى او همتايانى قرار دهيم.» (سبأ: 33).

«پسينيان آن ها (پيروان) دربارة پيشينيانشان (پيشوايان) گويند: پروردگارا! اين ها بودند كه ما را گمراه كردند، پس عذابشان را از آتش دوچندان ده.گويد: براى هر دو [گروه‏] دو چندان است، ولى نمى‏دانيد.» (اعراف: 38)

[34]. NYE JOSEPH.

[35]. SCHURTS.

[36]. «فنادى العبد المؤمن فقال: ايها الناس هذا المسيح الكذاب فمن عصاه فهو في الجنة ومن اطاعه فهو في النار.» (حاكم نيشابوري، 1406: ج4، 537)

[37]. چنان که در واژه «دجل» معنای دسیسه، خدعه و نیرنگ به چشم می خورد.

[38]. به عنوان مثال به نوشته جان پیلچر (pilger,john)، دسیسه اقتصادی سران استکباری در اندونزی با مرگ وحشیانه بیش از یک میلیون انسان بی گناه همراه بوده و این قتل عام که بزرگ ترین کشتار نیمه دوم قرن بیستم بود، بیش از آن که به اخبار رسانه ها راه یابد (یعنی با سکوت رسانه ای محض همراه بود)، سببی برای سرور و شادمانی در غرب شد؛ زیرا چهارمین کشور پرجمعیت جهان مال غرب شده بود. (پیلچر، 1388: 19)

[39]. از جمله این برنامه ها می توان اين موارد اشاره نمود: تمهیدات جهت معرفی دین جهانی بر اساس اراده لوسیفر، ایجاد درگیری و جنگ های مذهبی و دینی، اشغال مناطق حساس دنیا با اهداف فرهنگی سیاسی و اقتصادی، اسلام هراسی به منظور انزوا یا حذف آن به اين دليل كه آن ها معارف ناب اسلامی را مهم ترین عامل زمینه ساز ظهور و بزرگ ترین مانع برای اجرایی کردن برنامه های خود می دانند، ترویج گسترده ویروس های فکری، عقیدتی و اخلاقی و ارائه تصویر وحشتناک و خشن از مهدی موعود عج. براي توضيح بيش تر، نک: هرتزل، 1382؛ پیلجر، بی تا.

[40]. «يا محمد بن علي! قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه.» (طبرسي، 1368: ج2، 289)

[41]. science-metrixs.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :