ارسال به دوستان
کد خبر : 255941

بررسی دو دیدگاه درباره ی مستقلّات عقلیّه

طبق یک نظر رایج، آنچه که ما آن را «مستقلّات عقلیّه» نامیدیم، از «مشهورات» محسوب می شود. مرحوم علّامه مظفّر در کتاب «المنطق»، در بحث از مبادیِ هشت گانه ی اقیسه (مانند یقینیّات و مظنونات و...)، مشهورات را سومین مبداً از مبادی اقیسه می داند. دلیل ایشان در تسمیه ی مستقلّات عقلیّه به مشهورات، چنین است: «لأنّها القضایا الّتى لا عُمدَةَ لها فى التّصدیق إلاّ الشَهرة و عمومُ الاعترافِ بها، كَحُسنِ العَدلِ و قُبحِ الظُّلمِ.»

انتشار این مقاله به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای  آن به عهده نویسنده محترم می باشد .

کاربران محترم می توانند نظرات خود را در پایان هر مقاله ، با نام حقیقی یا مستعار مطرح نمایند . بدیهی است که نظرات و پیامهایی که نافی قانون و ادب نباشد و حاوی تهمت و توهین و هتک حرمت شخصیت های حقوقی و حقیقی نیستند پس از بررسی منتشر خواهند شد.  


بررسی دو دیدگاه درباره ی مستقلّات عقلیّه

در اینجا به نقل و نقد دو نظر معروف اکتفا می کنیم :

الف) دیدگاه اوّل: مستقلاّت عقلیّه از مشهورات و آراء، محموده اند.

طبق یک نظر رایج، آنچه که ما آن را «مستقلّات عقلیّه» نامیدیم، از «مشهورات» محسوب می شود. مرحوم علّامه مظفّر در کتاب «المنطق»، در بحث از مبادیِ هشت گانه ی اقیسه (مانند یقینیّات و مظنونات و...)، مشهورات را سومین مبداً از مبادی اقیسه می داند. دلیل ایشان در تسمیه ی مستقلّات عقلیّه به مشهورات، چنین است:
«لأنّها القضایا الّتى لا عُمدَةَ لها فى التّصدیق إلاّ الشَهرة و عمومُ الاعترافِ بها، كَحُسنِ العَدلِ و قُبحِ الظُّلمِ.» (1)
«چون مشهورات، قضایایی هستند که تنها پشتوانه ی قابل اعتماد در باور به آنها، شهرت و اذعانِ عموم است، مانند خوبیِ عدل و بدیِ ظلم.»
آنگاه به عنوان یکی از اقسام مشهورات، تأدیبات صلاحیّه (یا آراءِ محموده) را معرّفی کرده است:
«تأدیبات صلاحیّه- که محمودات یا آراء محموده هم نامیده می شوند- چیزهایی هستند که نظرها- به خاطر اقتضای مصلحت عموم برای حکم به آنها- بر آن اتّفاق دارند، به اعتبار اینکه به سبب آنها نظام حفظ می شود و نوع بشر باقی می ماند؛ مانند قضیّه ی نیکی عدل و بدی ظلم. معنای حُسن عدل، آن است که فاعل آن را نزد عقلا می ستایند. و معنای بدی ظلم، آن است که فاعل آن نزد ایشان نکوهش می شود.» (2)
بنابراین مسائلی چون حُسن عدل و قبح ظلم، مورد پسند و اتّفاق عقلاست، زیرا که رعایت آنها به مصلحت فرد و اجتماع انسانهاست. بر اساس تأکید مرحوم مظفّر، این گونه امور واقعیّتی- جز اینکه مورد اتّفاق آراء هستند- ندارند؛ یعنی ارزش و اعتبار حُسن عدل، به جهت پسندیده بودن عدل و ممدوح بودن عادل است، نه چیزی فراتر از آن:
«این قضایا که نظر عقلا در مورد آنها از نظر مدح یا ذم- به خاطر دستیابی به مصلحت عموم از طریق آنها- یکسان است، آراء محموده یا تأدیبات صلاحیّه نامیده می شوند. و اینها واقعیّتی- جز آنکه مورد اتّفاق نظر عقلا هستند- ندارند. و سبب اتفاق نظر ایشان، درک همگی آنهاست از مصلحت عامّه ای که در آن قضایا وجود دارد.» (3)
مرحوم مظفّر، در ادامه مجدداً تأکید می ورزد بر اینکه مشهورات، واقعیّتی ورای اتّفاق نظر عقلا ندارند. سپس چنین می افزاید:
«این همان معنای حَسَن و قبیح دانستن عقلی است که در پذیرش آن، میان اشاعره و عدلیّه اختلاف در گرفته است. گروه اوّل، آن را نفی و گروه دوم اثبات کرده اند. پس عدلیّه که به حُسن و قبح عقلی عقیده دارند، چنین اراده می کنند که حُسن و قبح، از آراء محموده و قضایای مشهوره ای هستند که آراء در مورد آنها یکسان است؛ به خاطر تأدیبات صلاحیّه که در آنهاست و واقعیّتی غیر از تطابق آراء ندارند.» (4)
بنابراین، از نظر علّامه مظفّر، معنایی از حسن و قبح عقلی که نزاع تاریخی اشاعره و عدلیّه بر سر آن شهرت دارد، همان حسن و قبح هایی است که از مشهورات و آراء پسندیده است.
ایشان بارها تأکید کرده که تنها واقعیّت مشهورات، همان تطابق آراء است. این دیدگاه، از تفکیک میان عقل نظری و عقل عملی-که یک اصطلاح فلسفی است- نتیجه می شود. بر مبنای این اصطلاح، آنچه واقعیّتِ «هست ها» را در عالم کشف می کند، عقل نظری است. امّا ادراک حُسن و قبح هایی چون حُسن عدل و قبح ظلم- که از امور ارزشی و اعتباری هستند- کار عقل عملی است.
از دیدگاه فلاسفه در بحث عقل، عمده و اساس، «عقل نظری» است که گزاره هایی را از قبیل «کل از جزء بزرگتر است» ادراک می کند. این گزاره ها، در زمره ی «ضروریّات» به شمار می آیند و قیاس آنها با «مشهورات»، قیاس مع الفارق است. زیرا آنچه واقعی است و برای آن ما بازای خارجی یافت می شود، توسّط عقل نظری کشف می گردد. امّا برای حسن و قبح، نمی توان ما بازایی در خارج معرّفی کرد. لذا اینها نه واقعیّات، بلکه اعتباریّاتی هستند که عقل عملی بدانها حکم می کند. بدین ترتیب، باب گفتگو درباره ی اعتباری بودن یا نبودن حُسن و قبح های عقلی گشوده می شود که بحث بعدیِ ما، بدان اختصاص دارد. در مورد تقسیم عقل به عقل نظری و عقل عملی پیشتر سخن گفته ایم و نظر صحیح را در این باره بیان داشته ایم. (5) حال به منظور تبیین بیشتر بحث مشهورات، به بخش هایی از کتاب «اصول الفقه» مرحوم مظفّر نیز اشاره می شود.
به عقیده ی مرحوم مظفّر، باید ابتدا معنی دقیق حُسن و قبح را معیّن کرد و سپس به بررسی نزاع اشاعره و عدلیّه پرداخت:
«حُسن و قبح فقط به یک معنا به کار نمی روند، بلکه برای هریک سه معنا وجود دارد. کدام معنا مورد نزاع است؟ می گوییم:
اوّلا: گاهی حُسن و قبح به کار می رود، و کمال و نقص مورد نظر است. به این معنا، به عنوان وصفی برای افعال اختیاری و آنچه متعلّق به افعال است، قرار می گیرند. به عنوان مثال، گفته می شود: علم خوب است و تعلّم خوب است. در مقابل آن می گویند: جهل بد است و سستی در تعلّم بد است. مراد از این تعابیر آن است که علم و تعلّم کمالی برای نفس و تحوّلی در وجود اوست، و جهل و سستی در تعلّم نقصی در اوست که عقب افتادگی نفس را در پی دارد.» (6)
ایشان، پس از ذکر معنای اوّل حسن و قبح، متذکّر می شود که اشاعره در این معنا نزاعی ندارند. زیرا که اینها از قضایای یقینی هستند که عقل نظری به آنها حکم می کند. و این ها واقعیّاتی خارجی نیز دارند. مثلاً علم واقعاً کمال است، لذا بدین معنا حَسَن است.
«ثانیاً، حسن و قبح گاهی به معنای سازگاری با نفس و ناسازگاری با آن به کار می روند. و به این معنا هم، به عنوان وصفی برای افعال و متعلّقات آنها- اعمّ از عینی و غیر عینی- واقع می شوند. پس درباره متعلّقات گفته می شود: این منظره خوب و زیباست؛ این صدا خوب و شادی آور است؛ این چشیدنی شیرین و خوب است و... به همین ترتیب.
در مورد افعال نیز گویند: خواب کوتاه (قبل از ظهر) خوب است، خوردن به هنگام گرسنگی خوب است، نوشیدن بعد از تشنگی خوب است و... همین طور.» (7)
به گفته مرحوم مظفّر، منشأ این معنا از حسن و قبح، لذّت و الم، مصلحت و مفسده یا ملائمت و منافرت با طبع است و این نیز مورد نزاع اشاعره نیست. زیرا آنها نیز ادراک چنین مسائلی را متوقّف بر شرع نمی دانند، بلکه این حُسن و قبح ها نیز به عنوان صفات واقعی به عقل نظری ادراک می شوند.
امّا معنای سوم حسن و قبح، همان معنایی است که در بحث مشهورات از کتاب «المنطق» ذکر شد: «ثالثاً: آن دو را، به معنی مدح و ذم به کار می برند. به این معنا، فقط وصف افعال اختیاری واقع می شوند. یعنی: خوب، آن فعلی است که فاعل آن به خاطر آن، نزد همه عقلا شایسته ی ستایش و پاداش می شود. و بد، آن فعلی است که فاعل آن نزد همه ی عقلا سزاوار نکوهش می شود.
این معنای سوم، همان معنای مورد اختلاف است. در این مورد. اشاعره منکر شده اند که عقل- صرف نظر از شرع- درکی از آن داشته باشد. امّا عدلیّه با آنها مخالفت کرده و برای عقل در این حد، بهره ای از ادراک قائل شده اند.» (8)
ایشان بعد از بحثی درباره عقل نظری و عقل عملی این گونه می فرماید:
«
مراد عدلیّه- که به حسن و قبح عقلی عقیده دارند- آن است که حَسن و قبح، از آراء محموده و قضایای مشهوره ای هستند که از تأدیبات صلاحیّه شمرده می شوند و عقلا از آن جهت که عاقلند بر آنها اتّفاق نظر دارند. و واقعیّت قضایای مشهوره چیزی غیر از تطابق آراء بر آنها نیست، یعنی واقعیّت آنها همان تطابق آراء است. پس معنای حُسن عدل یا علم نزد آنها، این است که فاعل آن نزد عقلا پسندیده است. و معنای قبح ظلم و جهل، آن است که فاعل آن نزد ایشان نکوهیده است.» (9)
مضمون عبارات فوق، همان مطالبی است که در کتاب المنطق نیز بر آن تأکید رفته بود. امّا در اینجا ایشان، منشأ این نگرش را نیز به دست می دهد:
«ما می گوییم که امثال این قضایا در مشهوراتی داخل می شوند که واقعیّتی جز شهرت ندارند و از قسم ضروریّات نیستند. شاهد بر این مدّعا، کلامی است که شیخ الرئیس در منطق اشارات گفته است.»
لذا نگرش یاد شده، متأثّر از مشی فلسفی بوعلی است. در اشارات چنین آمده است:
«
و از جمله ی آنها (مشهورات)، آراء محموده اند که می توانیم به آنها نام مشهوره را اختصاص بدهیم. زیرا که هیچ پشتوانه ای جز شهرت ندارند. و اینها آرائی هستند که اگر انسان باشد و عقل خالِص او و حسّ و وهمش، یعنی طوری تربیت نشده باشد که این قضایا را بپذیرد و بدان اعتراف آورد، و استقراء- به جهت کثرت مصادیق جزئی همراه با گمان قوی- او را مایل به پذیرش حکمی نکرده باشد و دلسوزی و خجالت و غرور و غیرت انسانی، او را به قبول آن فرانخوانده باشد، آنگاه انسان به جهت پیروی از عقل یا وهم یا حسّ خویش، آن را نمی پذیرد، مانند حکمِ ما به اینکه گرفتنِ مالِ انسان قبیح است و یا اینکه دروغ گفتن قبیح است و شایسته نیست کسی آن را انجام دهد. و از همین قبیل است آنچه بسیاری از مردم می پندارند با اینکه شرع برخلافِ آن حکم کرده، مانند زشتی ذبح حیوان، که از روی غریزه ی رقّت، اکثر مردم چنین می پندارند. حال آنکه هیچ یک از این احکام را عقل ساده، واجب نمی داند.» (10)
مرحوم علّامه خواجه نصیر نیز در شرح خود بر اشارات معنای فوق را تأیید می کند و می افزاید:
«و شهرت، علل و اسبابی دارد... یکی آن که مصلحتی فراگیر برای عموم دربرگیرد، مانند این که می گوییم: عدل خوب است.» (11)
قطب الدّین رازی نیز در شرح الشّرح اشارات، مشهورات را به عنوان غیر یقینیّات در مقابل یقینیّات می نشاند:
«و امّا غیر یقینیّات، آنهایی هستند که عقل به تنهایی در حکم به آنها متوقّف می شود، ولی عموم مردم به آنها اعتراف می کنند و آراء محموده نامیده می شود، و گاهی هم به طور خاص مشهورات نامیده می شوند.» (12)

نقد دیدگاه اوّل:

در نقد این نظر، به نکات زیر توجّه می کنیم:

نکته ی اوّل:

تفاوت اصلی این دیدگاه با نگرش ما، در این است که با توضیحات وجدانیِ ما، حُسن و قبح عقلی، صفاتی واقعی و حقیقی هستند که کشف می شوند. عاقل، از آن جهت که عاقل است، حُسن عدل یا قبح ظلم را می یابد. این حُسن و قبح، عنوان های اوّلی برای عدل و ظلم هستند، یعنی بدون آنکه به مصلحت جامعه و اقتضاءات آن توجّهی داشته باشیم، حُسن عدل و قبح ظلم برای ما مکشوف می گردد. لذا این ادّعا که حُسن و قبح های عقلی، واقعیّتی جز شهرت ندارند، پذیرفتنی نیست. این صفات نیز واقعیّتی دارند. البتّه این واقعیّت را با واقعیّاتی محسوس همچون رنگ اشیاء نباید قیاس کرد، گرچه هر دو در واقعی بودن مشترکند. عدل حَسن است، چه عموم مردم بپذیرند، چه نپذیرند؛ همچنان که زمین گرد است، چه مقبول عامّه مردم باشد، چه نباشد. موضع ما در هر دو حالت یکسان است: واقعیّتی برایمان مکشوف می شود.

نکته ی دوم:

در بیانات اخیر، گفته شد: یکی از معانی حُسن عدل، آن است که فاعل آن نزد عقلا پسندیده باشد. (... فمعنی حُسن العدل أو العلم عندهم انّ فاعله ممدوح الدی العقلاء ...) در این باره می گوییم که ممدوح بودن عادل نزد عقلا، اثر و نتیجه ی حَسَن دانستن عدل است، نه معنای آن. عاقلان چون عدل را حَسَن می یابند، عادل را مدح می کنند. مدح عادل یا مذمّت ظالم، فرع بر تشخیص حُسن عدل یا قبح ظلم است. لذا ملاک اوّلی و اصلی حُسن یا قبح، ممدوح یا مذموم بودن فاعل نیکی یا بدی نیست. باید میان این دو تفکیک کرد. آری، عاقل بعد از آنکه حَسن بودن عدل را به عنوان یک واقعیّت می یابد، عادل را شایسته ی مدح می بیند.

نکته ی سوم:

گفته بودند که قضایایی مثل حُسن عدل و قبح ظلم، پشتوانه ای جز شهرت و اعتراف عمومی مردم به آنها ندارند (لأنّها القضایا الّتی لا عمدة لها فی التّصدیق إلاّ الشّهرة و عموم الاعتراف بها). در حالى كه ما، در تشخیص حُسن و قبح های عقلی، هرگز همه پرسی نمی کنیم. اگر روزی عموم مردم به قبح عدل رأی دهند، عاقل از اعتقادش به حُسن عدل باز نمی گردد. و اگر زمانی همه رأی دادند که ظلم خوب است، عاقل در کشف عقلی خود، تردیدی راه نمی دهد؛ بلکه دیگران را به بی عقلی محکوم می سازد. در چنین حالتی، وجدان عاقل از کشف عقلی اش، به او می گوید که شهرت، در مقابل کشف عقلی او، هیچ ارزش و اعتباری ندارد. به همین دلیل، ما برای تشخیص نیکی یا بدیِ یک فعل، به شهرت نیکی یا بدی آن نزد دیگران کاری نداریم. بلکه به عقلی خود و آنچه واجدیم، رجوع می کنیم. ارزش اساسی و اصیل، از آنِ کشف عقلی ماست، نه آنچه که شایع شده است. لذا شهرت، ملاک حُسن یا قبح افعال نیست.
دیدیم که ریشه ی این اعتقاد را در کلام ابن سینا می توان یافت. امّا برخی از فلاسفه ی معاصر، موضعی مخالف او دارند. اینان می گویند: این قضایا، از حیث اعتراف عمومی افراد، جزء مشهورات هستند، امّا چنین نیست که جز شهرت پشتوانه ای نداشته باشند. بلکه می توان آنها را جزء بدیهیّات عقلی دانست؛ از این حیث که عقل مستقلاً آنها را می یابد. این بحث را با نقل دو شاهد در تأیید این نظر خاتمه می دهیم.

شاهد اوّل:

قضیه ی «العدل حَسَن»، قضیه ای خودکفا می باشد یعنی شما احتیاج به دلیل از خارج و یا چیز دیگر غیر از ارگان های درونیِ قضیّه برای اثبات آن ندارید. عقل در داوری و تصدیق که عدل نیکو است و ظلم قبیح است، استقلال دارد و از بیرون قضیّه کمک نمی پذیرد. این بدان معناست که همین که شناساییِ تصوّری شما تکمیل شد، بلافاصله اذعان به نسبت و داوری خود به خود حاصل می شود. همین داوری را شناسایی تصدیق گویند. (13)
.....موضع فلاسفه در مقابل این دو قضیّه، همان طور که گفته شد در حکمت عملی، موضع قضایای مشهوره و محموده است. امّا در عین حال، هیچ مانعی ندارد که عقل عملی- که در حقیقت همان عقل نظری است- نیز بدان اذعان و اعتراف داشته باشد. و این قضایا در عقل عملی، مانند اوّلیّات و ضروریّات است برای عقل نظری.» (14)

شاهد دوم (15):

«شمارش حسن و قبح عقلی از قضایای غیر یقینی- و به اصطلاح، آراء محموده و صلاحیّات تأدیبیّه- اشتباهی است که دامن این بزرگان را گرقته است: در حالی که این قضایا جزء قضایای یقینی و بدیهی و به اصطلاح «قضایای خود معیار» حکمت عملی است. (16)
حکم به حُسن عدل و قبح ظلم، سرچشمه ای فطری دارد و از مسائل وجدانی است که نه تنها خود بدیهی است، بلکه بداهت آن هم بدیهی و نمودار است.» (17)

ب) دیدگاه دوم: حُسن و قبح عقلی از امور اعتباری اند.

ما در بحث خود، بر واقعی بودن حُسن و قبح های عقلی تأکید کردیم و گفتیم: این حقایق به عقل برای انسان مکشوف می گردند. اکنون مناسب است قول قائلان به اعتیاری بودن حُسن و قبح عقلی را بررسی کنیم، تا تفاوت بحت ما با ایشان مشخّص شود. البتّه قراردادن حُسن و قبح های عقلی در مجموعه ی مشهورات، مانند اعتباری دانستن آنهاست و این دو نظر، دو روی یک سکه اند. توضیحات زیر، این نکته را روشن خواهد کرد:
در میان فلاسفه ی متأخّر، بیش از همه، مرحوم علّامه طباطبایی در این باره بحث کرده است. در آثار ایشان، دفاع از اعتباری بودنِ حُسن و قبح به صراحت آشکار است. ما در این کاوش، از توضیحات استاد مطهِری در کتاب «نقدی بر مارکسیسم» نیز مدد خواهیم جست. (18) می دانیم که در نظر مارکسیسم، اصل اوّل از اصول چهارگانه ی دیالکتیک، اصل حرکت است. بر اساس این اصل، همه چیز دائماً در تغییر و تحوّل است. لذا این سؤال مطرح می شود که آیا اصول اخلاقیِ ثابت داریم یا خیر؟
در اوایل بحث جاودانگیِ اصول اخلاقی، در آن کتاب، تفکیک حساب اخلاق از حقیقت در مارکسیسم پذیرفته شده و در توجیه آن گفته اند که باید اخلاق را داخل در حکمت عملی و حقیقت را داخل در حکمت نظری دانست. آنگاه بحث در جاودانه بودن یا نبودن اصول اخلاقی چنین آغاز شده است:
«در باب اخلاق، اگر کسی قائل به جاوید بودن بشود، ممکن است بیان جاوید بودنش به این صورت باشد که اخلاق را هم با آنچه که اصطلاحاً حقیقت می نامیم یکی بداند، به این معنی که بگوید اخلاق خوب، رفتار خوب، به این معناست که این اخلاق و این رفتار در ذات خودش متّصف به یک صفتی است که آن صفت حُسن است. رفتار دیگری، در ذات خودش متّصف به یک صفتی است که آن صفت قبح است. پس هر فعلی یا دارای حسن ذاتی است و یا دارای قبح ذاتی. البتّه ممکن است بگوییم بعضی از افعال، نه دارای حُسن ذاتی است و نه قبح ذاتی، معنای این حرف این است که حُسن و قبح یک صفت عینی است در اشیاء و ذاتی است در اشیاء و ذاتی هم، لایتخلّف و لا یختلف. و تا عالَم عالَم است، حُسن حُسن است و قبح قبح. عقل هم به حکم بداهت عقلی- که جای بِمَ و لِمَ در آن نیست- حکم می کند آنچه خوب است باید انجام داد و آنچه بد است باید ترک کرد. این بیاناتی است که برای جاوید بودن اخلاق ممکن است ذکر شود. و معمولاً هم به همین ذاتی بودن حُسن و قبح استناد می شود و این حُسن و قبح به عنوان یک صفت عینی تلقّی می شود.» (19)
خلاصه آنکه برخی برای اعتقاد به جاودانگی اصول اخلاقی، به حُسن و قبح ذاتیِ افعال تمسّک جسته اند. در اینجا روشن نیست که آیا مراد استاد مطهّری از حُسن و قبح ذاتی افعالی، دقیقاً همان چیزی است که در مباحث گذشته مطرح شد یا مقصود دیگری دارند. امّا به هر حال این بیان از دید ایشان قابل خدشه است:
«
امّا این مطلب را می توان مورد خدشه قرار داد. خود حکمای ما اگرچه این مطلب را بحث نکرده اند، ولی بنای کلامشان بر این است، می بینید که در منطق، استناد به حُسن و قبح را از قبیل استناد به مشهورات می دانند که به درد جدل و خطابه می خورد. و حتّی به این نکته هم توجّه شده است که این حُسن و قبح ها نزد ملل و اقوام گوناگون مختلف است. لذا می گویند: «کَقُبحِ ذبح الحیوانات عند اهل الهند». ولی بیش از این بحت نمی کنند و نمی گویند چرا حُسن و قبح را ما از مبادی برهان نمی گیریم و توضیح نمی دهند که چرا با قضایای ریاضی فرق می کند و ملاک این فرق چیست؟ همین قدر می گویند: حُسن و قبح از احکام عقل عملی است. ولی خوب، معلوم است که عقل عملی برای توسّل به یک مقصود، این معانی را برای انسان می سازد. به هر حال، بیش از این تشریح نکردند و توضیح ندادند.» (20)
بنابراین از دید فلاسفه، این قبیل حُسن و قبح ها را نباید همدوش قضایای ناظر به واقعیّت و نفس الامر دانست، بلکه باید آنها را در زمره ی مشهوراتی قرار داد که فقط فایده ی جدلی و خطابی داشته، فاقد ارزشی برهانی اند.
سپس ایشان از مرحوم علّامه طباطبایی، به عنوان کسی که از میان فلاسفه، بیش از همه به این موضوع پرداخته یاد می کند و متذکر می شود که ایشان از علم اصول (و نه فلسفه) و با الهام از سخنان مرحوم علّامه شیخ محمّد حسین اصفهانی در باب اعتباریّات به این نتایج رسیده است. (21) از نظر مرحوم مطهّری، بحث ایشان، با حرفهای قدمای فلاسفه که جنبه ی عینی و واقعی برای حُسن و قبح ها قائل نبودند و آنها را داخل در مشهورات می دانستند، موافق است. (22)
پس از این مقدّمات، به بررسی نظر علّامه طباطبایی در این باب می پردازیم. (23) ابتدا ببینیم مقصود از «اعتبار» چیست:
«یک قدرت و یک کار برای ذهن، این است که اندیشه هایی را که از اشیاء خارجی و عینی می گیرد- که اندیشه ی حقیقی است و ذهن در گرفتن آنها اختراع ندارد- بر یک واقعیّت دیگر منطبق می کند، یعنی حدّ یک شیء را بر شیء دیگر منطبق می کند. به تعبیر اصطلاحی و ادبی، مجاز و تجوّز به خرج می دهد. مجاز [مخصوصاً طبق نظر سکّاکی] این نیست که یک لفظ را بردارند و به معنای دیگر به کار ببرند، مثلاً لفظ شیر را از معنای خودش منسلخ بکنیم و در معنای یک فرد از افراد انسان که شباهتی با آن داشته باشد (رجل شجاع) به کار بریم، نه، مجاز تصرّف در معنی است، نه تصرّف در لفظ و در واقع مسأله به این شکل است که مثلاً زید را مصداق معنای شیر می بینیم، و بعد لفظ شیر را در آن به کار می بریم. و این کار، درواقع یک نوع انشاء و ایجاد است که ذهن انجام می دهد.» (24)
خلاصه ی کلام آنکه اگر ما حدّ چیزی را از خارج برگیریم و سپس در توهّم و پندارخویش، آن را به چیز دیگری نسبت دهیم، «اعتبار» محقّق می شود. برای تبیین این معنا از اعتبار، به یکی از اقوال مهم درباره ی مجاز ادبی اشاره شده است. مثالی از مجاز را در نظر می گیریم:
«رأیتُ أسداً یَرمی.» قول مشهور در این باره آن است که لفظ «اسد» در غیر معنای حقیقی اش استعمال شده است. توضیح این قول، آن است که لفظ «اسد» به دو معنا به کار می رود: یکی «حیوان درنده»، دیگری «انسان شجاع». اوّلی معنای حقیقی و دومی معنای مجازیِ اسد است. امّا قول دیگر در این زمینه، قول سکّاکی است: چنین نیست که لفظ را به معنای دیگری به کار بریم؛ بلکه لطافت مجاز به این است که لغظ اسد- چه در حقیقت، چه در مجاز- همواره در معنای خود (حیوان درنده) له کار رود؛ امّا گوینده ی مجاز، انسان شجاع را در مقام توهّم خویش، مصداق شیر خارجی قرار دهد. به عبارت دیگر، «اسد» یک مصداق واقعی در خارج دارد و مصادیقی ادّعایی نیز در توهّم انسان دارد. یعنی گوینده ادّعا می کند که انسان شجاع مورد بحث (زید)، مصداق آن معنای حقیقی (حیوان درنده) است.
حال، نکته در این جاست که اصل تعبیر «اعتبار» از این جا آمده است: ما در خیال خود، حدّ اسد را- که در خارج، مختصّ حیوان درنده ی جنگل است- برای مردی شجاع اعتبار می کنیم.
کلام علّامه طباطبایی در اصول فلسفه چنین است:
«این معانی وهمیّه در ظرف توهّم مطابق دارند، اگرچه در ظرف خارج مطابَق ندارند، یعنی در ظرف تخیّل و توهّم. مثلاً انسان مصداق شیر یا ماه است، اگرچه در ظرف خارج چنین نیست. یعنی در پندار، حدّ شیر یا ماه به انسان داده شده، اگرچه در خارج از آن یک موجود دیگری است... (25)
هریک از این معانیِ وهمی روی حقیقتی استوار است. یعنی هر حدّ وهمی را که به مصداقی می دهیم، مصداق دیگری واقعی نیز دارد که از آنجا گرفته شده. مثلاً اگر انسانی را شیر قرار دادیم، یک شیر واقعی نیز هست که حدّ شیر، از آنِ اوست.» (26)
اکنون، اگر حُسن و قبح را نیز اعتباری بدانیم، باید بگوییم که حُسن و قبح افعال، وصف واقعی آنها نیست، بلکه حُسن و قبح را از جای دیگری برمی گیریم و برای مستقلاًت عقلیّه اعتبار می کنیم. توضیح چگونگی این اعتبار از تفسیر «المیزان» می خوانیم: (27)
«چنین می نماید که اوّلین مرتبه ای که آدمی متوجّه معنای «خوبی» یا «حُسن» شد، از راه مشاهده ی جمال همنوعان خود- یعنی اعتدال خلقت و تناسب اعضاء بدن مخصوصاً تناسب و اعتدال صورت- بوده است. بعداً کم کم، در سایر امور طبیعی محسوس، این مشاهده راه یافته است. بالاخره «حُسن» یعنی: هر چیزی که موافق باشد با مقصودی که از نوع آن چیز در نظر گرفته شده است.» (28)
بنابراین معنای حُسن از ملائمت یک چیز با طبع انسان سرچشمه می گیرد. مثلاً:
«نیکویی صورت انسان، این است که: چشم، ابرو، گوش، بینی، دهان و سایر اجزاء صورت، حالتی داشته باشد که سزاوار و شایسته است و بعلاوه نسبت هر یک نیز به دیگری مناسب باشد. در این حال است که نَفس آدمی مجذوب می شود و طبع انسان، راغب و مایل به آن می گردد. چیزی که برخلاف این باشد، برحسب اعتبارات و ملاحظات مختلف و گوناگون، می گویند: بد است، ناجور است، زشت است.» (29)
امّا قصّه بدین جا پایان نمی گیرد، بلکه انسان این حُسن و قبح ها را-که به صورت جمال ابناء بشر و زیبایی های طبیعت ادراک کرده است- به افعال نیز سرایت می دهد. این «تعمیم»، همان «اعتبار کردن» است:
«انسان، کم کم، معنی خوبی و بدی را در مورد افعال خارجی و معانی اعتباری و عناوینی که از طرف اجتماع مورد عنایت و توجّه قرار می گیرد، تعمیم داد. ملاک خوبی و بدی این امور، این است که با غرض اجتماع- یعنی: سعادت زندگی انسان یا بهره برداری از زندگی- ملایم و موافق باشد یا نباشد. عدل و داد، خوب است. احسان به مستحق خوب است. تعلیم و تربیت، نصیحت و خیرخواهی خوب است. ولی ظلم و عدوان، ستمگری و دشمنی، بد و زشت است. چون دسته اوّل با سعادت یا بهره برداریِ کامل انسانی در ظرف اجتماع، موافق و دسته دوم مخالف است.» (30)
طبق این نظر- یعنی اعتباری بودن حُسن افعال و حقیقی و ذاتی نبودن آن- هر فعل را تنها تا زمانی می توانیم حسن بدانیم که ما را به مقصودِ ملائم با طبعمان برساند:
«و هذا القِسمُ مِنَ الحُسن و ما یقابله تابعٌ لِلفِعلِ الّذى یتّصف به من حیث مُلائَمَتِه لِغَرَض الاجتماع فَمِنَ الأَفعالِ ما حُسنُه دائمىٌّ ثابِتٌ، اذا كان ملائَمَتُه لِغایَة الاجتماعِ و غَرضُه كذلك كالعَدلِ و منها ما قُبحُه كذلك كالظُّلم.» (31)
«این قسم خوبی و بدی، تابع کاری است که دارای این دو صقت است. یعنی کار، اگر با هدف اجتماع موافق بود، خوب است، وگرنه بد است. بدین ترتیب یک کارهایی هست که به طور ثابت و دائمی خوب است. چون همیشه با هدف و غرض اجتماع موافقت دارد، مانند عدل و داد. برعکس یک چیزهایی است که به طور ثابت و دائمی بد است. چون هیچگاه با غرض اجتماع موافق نیست، مثل ظلم و ستم.»
مطلب بعد، آن است که انسان وقتی نتیجه فعلی را ملائم با طبع تشخیص می دهد، نزد خود چنین می گوید که خوب است آن کار را انجام دهیم (یا باید آن کار را انجام دهم). این نیز نوعی اعتبار است که آن را «اعتیار وجوب» نامیده اند:
«ایشان [آقای طباطبایی] می گویند: رابطه ای است میان طبیعت و غایات خودش، که این رابطه، رابطه ی وجوب و ضرورت است، وجوب و ضرورتی از نوع وجوب و ضرورت عینی و تکوینی و فلسفی که میان هر علّت با معلول خودش هست، ولی انسان در عالم اعتبار خودش می آید و همان وجوب عینی را که در طبیعت در مقابل امکان و امتناع قرار دارد، میان دو چیز که واقعاً میان آنها این رابطه برقرار نیست برقرار می کند. همانگونه که حدّ شیر را به انسان شجاع می دهد، اینجا هم می آید آن حدّ وجوب را که در طبیعت عینی و «باید ها» که ذهن خلق می کند. که معتقدند این «باید» در هر فعل اختیاریِ حیوان ذی شعوری، وجود دارد از همین اعتبار ناشی می شود.
ایشان (آقای طباطبایی) می گویند: چنین اعتباری در اینجا پیدا می شود، «خوب است» هم بیش از این نیست. وقتی می گوییم «باید انجام دهم»، «خوب است» هم از همین انتزاع می شود، البتّه حالا باید دید که «خوب است» از «باید» انتزاع می شود یا بالعکس؟ ولی چون «باید» را اوّلین اعتبار می دانند، «خوب است» از آن انتزاع می شود. این «خوب است» در واقع بیان کننده ی یک نوع ملایمت است. این هم درواقع، مثل این است که حُسن های واقعی و عینی را انسان اعتبار می کند. دراین جاها، یک حُسن ها و زیبایی های حسّی در خارج وجود دارد که انسان به سوی آنها کشیده می شود. بعد در مورد غایت یک فعل که انسان تصوّر می کند آن را، این «باید» را میان خود و آن فعل و غایت برقرار می کند. اینجا این مفهوم خوبی باز یک مفهوم نسبی است، زیرا «خوب است» یعنی برای من خوب است، این جز رابطه ی میان خود و آن شیء و ملایمت میان خود و آن شیء چیز دیگری نیست و ملایمت، یک امر اضافی و نسبی است.»(32)
در اصول فلسفه، اعتباریّات به دو قسم- پیش از اجتماع و بعد از اجتماع- تقسیم گشته است. ذیل قسم اوّل، درباره ی اعتبار وجوب چنین آمده است:
«نخستین ادراک اعتباری از اعتباریّات عملی که انسان می تواند بسازد، همان نسبت وجوب است و این اوّلین حلقه دامی است که انسان در میان فعالیّت خود با تحریک طبیعت، گرفتار وی می شود.
اعتبار وجوب، اعتباری است که هیچ فعلی از وی استغناء ندارد. پس هر فعلی که از فاعلی صادر می شود، با اعتقاد وجوب صادر می شود.» (33)
آنگاه درباره ی اعتبار حُسن و قبح گفته شده است:
«اعتبار دیگری که می توان گفت زاییده ی بلافصل اعتبار وجوب عام می باشد، اعتبار حُسن و قبح است که انسان قبل الاجتماع نیز اضطراراً آنها را اعتبار خواهد نمود. تردید نیست که ما بسیاری از حوادت طبیعی را دوست داریم و چون خوب می دانیم، دوست داریم. و حوادت دیگری را دشمن داریم و چون بد می دانیم، دشمن داریم. بسیاری از اندام ها و مزه ها و بوی ها را از راه ادراک حسّی- نه از راه خیال- خوب می شماریم. و بسیاری دیگر را- مانند آواز الاغ و مزه تلخی و بوی مردار- بد می شماریم و تردید نداریم. ولی پس از تأمّل، نمی توان خوبی و بدیِ آن ها را مطلق انگاشته و به آنها واقعیّت مطلق داد، زیرا می بینیم جانوران دیگری نیز هستند که روش آنها به خِلاف روش ما می باشد. الاغ، آواز خود را دلنواز پنداشته و از وی لذّت می برد. و جانورانی هستند که از فاصله های دور، به بوی مردار می آیند و یا مثلاً از مزه شیرینی نفرت دارند. پس باید گفت: دو صفت خوبی و بدی که خواصّ طبیعیِ حسّی پیش ما دارند، نسبی بوده و مربوط به کیفیّت ترکیب سلسله اعصاب یا مغز ما- مثلاً- می باشند.
پس می توان گفت که خوبی و بدی که در یک خاصّه طبیعی است، ملائمت و موافقت یا عدم ملائمت و موافقت وی با قوّه ی مدرکه می باشد. و چون هر فعل اختیاری ما با استعمال نسبت وجوب انجام می گیرد، پس ما هر فعلی را که انجام می دهیم، به اعتقاد اینکه به مقتضای قوّه ی فعّاله است، انجام می دهیم، یعنی فعل خود را پیوسته ملایم و سازگار با قوّه ی فعّاله می دانیم، و همچنین ترک را ناسازگار می دانیم. در مورد فعل، فعل را خوب می دانیم و در مورد ترک، فعل را بد می دانیم.
از این بیان نتیجه گرفته می شود: خوب و بد، «حُسن و قبح در افعال»، دو صفت اعتباری می باشند که در هر فعل صادر و کار انجام گرفته- اعمّ از فعل انفرادی و اجتماعی- معتبرند.» (34)
آنگاه در توضیح قسم دوم (اعتباریّات بعد الاجتماع)، اعتبار «استخدام» توضیح داده شده است. مقصود از اعتبار «استخدام»، آن است که انسانِ مدنی بالطّبع، برای رسیدن به مقاصد اجتماعی خویش، ناگزیر است برخی از اعتباریّات- همچون حُسن عدل و قبح ظلم- را به عنوان ابزارهایی به کار گیرد.
«ما می گوییم انسان با هدایت طبیعت و تکوین، پیوسته از همه سود خود را می خواهد (اعتبار استخدام). و برای سود خود، سود همه را می خواهد (اعتبار اجتماع). و برای سود همه، عدل اجتماعی را می خواهد (اعتبار حُسن عدالت و قبح ظلم).» (35)
در بیان استاد مطهّری، ذیل عنوان «اعتبار استخدام» می خوانیم:
«بعد ایشان [علّامه طباطبایی] یک حرف دیگری می زنند که خیلی هم آن را در جاهای مختلف- مثل تفسیر المیزان- تکرار می کنند. و آن این است که: یک اعتبار از اعتبارات، اعتبار استخدام است. و آن این است که: انسان، یک رابطه ای دارد با قوا و اعضاء خودش، که این رابطه رابطه ی عینی و تکوینی و واقعی است. اینکه قوّه ی دست ما در خدمت ما هست، خود این یک امر تکوینی است، یعنی واقعاً و تکویناً در خدمت من هست. تمام اجزاء وجودی انسان، مملوک واقعی انسان است و واقعاً در خدمت انسان است.
بعد ایشان می گویند: همین جور که این دست مال اوست، این مادّه و این و آن را هم مال خودش می داند. همین جور (که این دست ابزار او است). هر مادّه ی خارجی برای انسان شکل یک ابزار و یک وسیله را پیدا می کند. یعنی به همه چیز توسعه می دهد و این، توسعه ی همان اعتبار است، و حدّ آنچه را که واقعیّتش محدود به وجود خودش است، توسعه می دهد به اشیاء دیگر، و این گونه اعتبار را هم یک امر غریزی برای انسان می دانند. و بعد می گویند که این اعتبار، اختصاص به موادّ خارجی و جمادات و نباتات و اینها ندارد، انسان به هر انسانی هم به چشم استخدام نگاه می کند، و این را هم یک اعتبار عمومی، و یک امر فطری برای انسان می دانند، که انسان بالطبع «استثمارگر»! آفریده شده است.
بعد، مسائل اجتماعی و اخلاقی را به حکم یک اصل ثانوی می خواهند بپذیرند. که اتّفاقاً در این مقاله، راجع به این مطلب بحث نکرده اند. ولی در تفسیر المیزان ذیل آیه 213 از سوره بقره «کانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَة ...» بحث کرده اند. و شاید بین گفته های ایشان در جاهای مختلف، اختلاف هم وجود داشته باشد (ولو بحسب ظاهر)
در اینجا می خواهند بگویند استخدام یک امر فطری است. در عین حال، عدالت اجتماعی هم یک امر فطری است. ولی این فطرتی است که با فطرت دیگر تعدیل شده، که یک فطرت را کنار فطرت دیگر قرار داده اند که یک امر فطری، یک امر فطری دیگری را تعدیل می کند. و گاهی در تفسیر تصریح می کنند که انسانی مدنی بالطّبع نیست، بلکه مدنی بالتَّبَع است (که قهراً به همان بحث ارسطو برمی گردد که آیا انسان مدنی بالطّبع هست یا نه؟)
در اینجا می گویند: انسان مدنی بالطّبع است. ولی طبعی که اینجا می گویند، همان طبعی است که جاهای دیگر می گویند. یعنی قبول ندارند این مطلب را که انسان به حسب غریزه اجتماعی آفریده شده باشد، اجتماعی بودن را نتیجه ی تعادل و تزاحم دو «غریزه» می دانند. در این جهت، حرف ایشان تا اندازه ای شبیه حرف پیروان نظریّه ی تکامل و داروینیست های امروز می شود، که اصل در انسان و حیوان، تنازع است و همین اصل استخدام، بالاخره صورت محترمانه ای!! از تنازع بقاء است که اصل در انسان، تنازع است و تعاون، در اثر تنازع پیدا شده است.
انسان به حسب غریزه برای بقاء تنازع می کند. ولی دشمن که همیشه یک چیز نیست. چند تا انسان، وقتی در مقابل دشمن مشترک قرار می گیرند، با عقل خودشان احساس می کنند که به تنهایی نمی توانند با او معارضه کنند و یگانه راه تقاومشان همدست شدن با دیگران است. و از اینجا است که اساس تعاون به وجود می آید، مثل پیمان های سیاسی که دولت ها با یکدیگر می بندند. این پیمان ها که روی حسّ انسانی نیست، تنها برای دفع خطر مشترک است، و در حقیقت این تعاون، ناشی از تنازع است.
و لهذا دشمن مشترک که از بین برود، جنگ بین دوست ها شروع می شود. و باز پس از مدّتی میان گروه غالب اختلاف پیدا می شود و جنگ در می گیرد و همچنین؛ و اگر در نهایتِ امر، دو نفر باقی بمانند، بین آنها هم جنگ واقع می شود، و هر چه که دستورهای اخلاقی در مورد تعاون و دوستی و یگانگی و اینها داریم، اگر ریشه اش را بگردیم، از تنازع ناشی می شود. و معنایش این است که اگر می خواهی در مقابل دشمن باقی بمانی، راهش راستی و درستی و نظایر این دستورات است.
این حرف پیروان نظریّه تکامل است، و می شود چنین حرفی را از کلمات ایشان (آقای طباطبایی) استنباط کرد. هر چند صریحاً چنین حرفی را نزده اند، ولی لازمه ی حرفشان این است.» (36)
با توجّه به مطالب نقل شده، نتیجه می گیریم که اگر حُسن عدل و قبح ظلم را اعتباری بدانیم، بدین معناست که این حُسن و قبح ها ذاتی نیست. هر انسانی چون عدل را ملایم با طبع و رساننده ی به مطلوب خویش می بیند، حُسن آن را اعتبار می کند. نه اینکه حُسن را از ذات عدل کشف کند؛ همچنین است مسأله ی قبح ظلم.
جالب است بدانیم که مرحوم مطهّری، در اینجا به شباهت بین نظریّات علّامه طباطبایی و راسل اشاره می کند:
«موضوع دیگری که در این جا هست و به حرف ایشان اهمّیّت بیشتری می دهد، این است که: حرف کسانی مثل راسل- که یک فلسفه نوی (به اصطلاح خودشان) در دنیای امروز آورده اند- تمام حرفشان به همین یک حرف برمی گردد. و بدون شک، آقای طباطبایی از حرف آنها اطّلاع نداشتند. و حتّی خود من هم وقتی اصول فلسفه را می نوشتم، توجّه نداشتم که حرفی که ایشان درباره ی علوم عملی و علوم اخلاقی دارند، یک فلسفه ی بسیار جدیدی است و آخرین نظریه ای که امروزه درباره ی اخلاق می دهند، همین حرف آقای طباطبایی است. و شاید تکوّن این فکر برای ایشان، در حدود چهل سال پیش در نجف- مقارن با بوجود آمدن این فکر برای اروپائیان- بود (نه مسبوق به آن) و در هر صورت قطعاً ایشان از نظریّه آنها مطّلع نبوده است.
در میان متجدّدین، این راسل است که آمده و این حرف را شکافته است. و اگر انسان تاریخ فلسفه ی راسل را مطالعه بکند- مخصوصاً آنجا که راجع به نظریّه افلاطون بحث می کند- نظر او راجع به این مسأله معلوم می شود. افلاطون در باب اخلاق، یک سخنی گفته است که در عین اینکه سخنش عالی است، ولی از نظر او، حکمت نظری و حکمت عملی یک جورند و هر دو را با یک چشم دیده است. چون او آمده است مسأله ی خیر را در اخلاق مطرح کرده است و گفته است که «اخلاق» این است که انسان طالب خیر باشد و خیر، خود، یک حقیقتی است مستقلّ از نفس انسانی، و باید خیر را شناخت یعنی مطلوب انسان در باب اخلاق و در باب حقیقت یکی است، مثل ریاضیّات که درباره ی اعداد بحث می کند که مستقلّ از ذهن ما یک نحوه وجودی دارند، یا پزشک که درباره ی پزشکی بحث می کند مستقلّ از ذهن او جریانی در خارج هست و همچنین علوم دیگر.
از حرف افلاطون برمی آید که خیر اخلاقی یک امری است که مستقلّ از وجود انسان وجودی دارد، و انسان فقط باید آن را بشناسد، همچنانکه هر حقیقتی را باید بشناسد. در اینجا (ضمن نقل نظر افلاطون)، راسل حرف خودش را می زند و می گوید ما مسأله اخلاق را باید بشکافیم و ببینیم چه از آب در می آید. افلاطون چه فکر کرده است که می گوید خیر در ماوراء وجود ما وجود دارد، آن وقت خودش تحلیل می کند و تحلیل عین تحلیل آقای طباطبایی در می آید.
می گوید: اصل خوبی و بدی یک مفهوم نسبی است، یک امری است که در رابطه ی انسان با اشیاء مطرح است. مثلاً وقتی ما یک هدف و مقصدی داریم و می خواهیم به آن مقصد برسیم، بعد می گوییم فلان چیز خوب است، یعنی چه؟ یعنی برای رسیدن به آن مقصد، باید از این وسیله استفاده بکنیم و همین «باید استفاده بکنیم»، معنای «خوب است» می باشد، نه اینکه خوبی یک صفتی است واقعی در آن شیء.
افلاطون خیال کرده است خوبی و خیریّت در اشیاء وجود دارد. مثل سفیدی و کرویّت و نظایر آن، در صورتی که در اشیاء وجود ندارد. مثلاً وقتی می گوییم «راستی» خوب است، این بحث مقصدی است که ما برای خودمان تعیین کرده ایم، یعنی برای وصول ما به آن مقصد معیّن خوب است، یعنی باید استفاده بشود. البتّه نه اینکه برای همه خوب است. بلکه تنها برای کسی که چنین مقصدی دارد، و الاً اگر کسی مقصدی خلاف این مقصد داشته باشد، برای او خوب نیست.
این جاست که راسل و دیگران که آمدند تحلیل منطقی کردند (که فلسفه شان فلسفه ی تحلیل منطقی است)، در اخلاق که تحلیل کردند، رسیدند به اینکه اصلاً خوبی و بدی اعتباری است و اشتباهی که فلاسفه از قدیم تا به امروز دچار آن شده اند، این است که خیال کرده اند مسائل اخلاقی هم مثل مسائل ریاضی و طبیعی است، و درباره اخلاقی به گونه ای اندیشیده اند که در مسائل ریاضی و طبیعی می اندیشند. مثلاً همانطور که در طبیعت کاوش می کنیم که ببینیم مغناطیسی فلان جور هست یا نیست، در اخلاق هم می خواهند ببینند که فلان کار، خوب هست یا نیست.
یعنی فکر کردند که خوبی و بدی هم یک چیز کشف کردنی است، و حال آنکه مسأله ی باید ها و خوب ها و بدها در واقع بیان کننده ی رابطه ی انسان با یک فعل معیّن است و ناشی از احساسات انسان است. یعنی طبیعت است، یک غایتی را می خواهند. بعد انسان در دستگاه شعور و ادراکش متناسب با خواسته یک احساساتی پیدا می کند. آن وقت همان چیزی را که مطلوب طبیعت است، در احساسات خودش می خواهد. و آخرش برمی گردد به اینکه من دوست دارم. و وقتی مسأله، «من دوست دارم» است، دلیل نمی شود که دیگری هم همین جور دوست داشته باشد. دیگری ممکن است چیز دیگری دوست داشته باشد، پس برای من یک چیز خوب است و برای دیگری چیز دیگر. برای مردم زمان گذشته، آنچه را که دوست داشتند خوب بود و برای مردم زمان های بعد، چیزهای دیگر. البتّه نتیجه ی این حرف این نیست که اخلاق به طور کلّی بی حقیقت است.» (37)
در پایان این بحث مرحوم مطهّری با ردّ نسبی بودن اخلاق به بیان نظریّه ی صحیح از دیدگاه خود پرداخته اند. ایشان در توجیه وجود باید های کلّی (و اینکه اخلاق به طور کلّی بی حقیقت نیست) چنین آورده اند:
«نظریه ی سوم در توجیه باید های کلّی، این است که: مطلب همین است و انسان، امکان ندارد کاری را بکند که به هیچ نحوی به شخصیّت او ارتباط نداشته و صد درصد استخدام شده باشد؛ برای دستگاه دیگری بدون اینکه به کیان او هیچ ارتباط داشته باشد. نه، این، ممکن نیست.(بلکه) انسان دارای دو «من» است: «منِ» سِفلى و «منِ» عِلوی.
من سفلی و من علوی بدین معنی است که هر خرد، یک موجود دو درجه ای است. در یک درجه، حیوان است، مانند همه ی حیوان های دیگر. و در یک درجه ی دیگر، دارای یک واقعیّت علوی است. این واقعیّت است و نظریّه صحیح همین است.
و تعجّب است چرا آقای طباطبایی این حرف را نزدند، با اینکه حرفی است که با همه ی اصول- و از جمله اصول ایشان در باب اخلاق- جور در می آید. وقتی ما می گوییم «طبیعت انسان»، مقصود واقعیّت انسان است، نه فقط طبیعت مادی.
انسان دارای یک واقعیّت وجودی است که دستگاه احساسی او در خدمت این واقعیّت وجودی است. واقعیّت وجودی انسان در یک قسمت و در یک درجه، واقعیّت حیوانی اوست و در یک درجه دیگر- که بالاتر است و واقعیّت انسان بیشتر وابسته به آن است و بخش اصیل تر وجود انسان است- واقعیّت ملکوتی انسان است. پس وقتی گفته می شود طبیعت انسان به سوی کمال می شتابد، مقصود طبیعت حیوانی، واقعیّت انسان است.
انسان، این «من» علوی را کاملاً در خودش احساس می کند و بلکه این «من» را اصیل تر هم احساس می کند. در وقتی که میان مقتضیات حیوانی و میان آنچه انسان با عقل و اراده ی خودش برخلاف مقتضیات حیوانیش تشخیص داده است، مبارزه درمی گیرد و انسان تصمیم می گیرد مقتضای عقل را بر جنبه های حیوانی غلبه بدهد، دو حالت پیدا می کند: گاهی موفق می شود و گاهی موفق نمی شود. مثلاً در مورد غذا خوردن و کیفیّت و مقدار آن، عقل مقتضائی دارد و میل و شهوت مقتضای دیگر.
انسان وقتی مغلوب شهوت قرار می گیرد، حالتش حالت یک انسان شکست خورده است. در وقتی که بر میل و شهوت غالب می شود، در خودش احساس فتح و پیروزی می کند و حال آنکه در واقع کسی بر او پیروز نشده و یا بر کسی پیروز نشده، یک جنبه ی وجودش بر جنبه ی دیگر غالب شده، و به حسب ظاهر مطلب، باید در هر دو حالت، هم احساس شکست بکند و هم احساس پیروزی. چون هر دو آنها در مملکت وجودش واقع شده است. ولی عملاً می بینیم این جور نیست. در موقع غلبه ی عقل، احساس پیروزی می کند و هنگام غلبه شهوت، احساس شکست.
این برای این است که «من» واقعی اش، همان منِ عقلانی و ارادی است و جنبه ی حیوانی- که جنبه ی سفلی اوست- در واقع یک مقدّم هایی است برای «خودِ» واقعی او و جنبه ی سفلی، یک خودی است که در عین حال جز خود است. اگر به چنین دوگانگی در وجود انسان قائل بشویم، توجیه اصول اخلاقی چنین می شود:
انسان به حسب «منِ» ملکوتی خودش کمالاتی دارد، کمالاتی واقعی نه قراردادی. چون انسان تنها بدن نیست، نفس هم هست. کاری که متناسب با کمال معنوی روحی انسان، آن می شود کار علوی و کار ارزشمند. کاری که با جنبه ی علوی روح ما سروکاری ندارد، می شود یک کار عادی و کار مبتذل.
ما، اصل خوبی و بدی را همانطور قبول می کنیم که امثال آقای طباطبایی و راسل گفته اند که معنای خوب نبودن، «باید و نباید»، دوست داشتن و دوست نداشتن است، ولی کدام «من» دوست داشته باشد؟ «من سفلی» یا «من علوی»؟ آنجا که «من علوی» انسان دوست داشته باشد، می شود اخلاق و ارزش. و اینکه انسان برای اخلاق یک علوی احساس می کند، ناشی از همین جاست.
و اینکه انسان یک جنبه از وجود خودش و کارهای مربوط به آن جنبه را دارای علوّ و بلندی می بیند، یک اعتبار و قرارداد نیست، بلکه برای این است که آن جنبه را در وجود اقوی و اکمل احساس می کند و تمام کمالات هم، به همان وجود و اشتداد در آن برمی گردد، و همه ی نقصها هم به عدم.
روی این نظر، راستی، درستی، احسان، رحمت، خیر رساندن و امثال این گونه یک سلسله معانی مسانخ و مناسب با «من علوی» انسان است. نفس انسان... در ماوراء طبیعت، کمالاتی دارد. بعضی کارها و ملکات، متناسب با آن کمالات است. و باید ها و نباید ها و خوب و بدهای کلّی، توجیهش این است که: انسانها در آنچه کمال نفسشان هست، متشابه آفریده شده اند. و وقتی متشابه آفریده شده اند، دوست داشتن ها هم همه یک رنگ می شود، دیدگاه ها هم در آنجا یک رنگ می شود. یعنی علی رغم اینکه انسان از نظر بدنی و از نظر مادّی و طبیعی در موضع ها و موقع های مختلف قرار گرفته اند و در شرائط مختلف نیازهای بدنی متغیّر است، از جنبه آن کمال صعودی و کمال معنوی، همه ی انسانها در وضع مشابهی قرار گرفتند. و قهراً دوست داشتن ها و خوب ها و بدها در آنها یکسان و کلّی و دائم می شود و تمام فضائل اخلاقی- چه اجتماعی و چه غیر اجتماعی، مانند صبر و استقامت و نظایر آن- با این بیان توجیه می شود. (38)

نقد دیدگاه دوم:

با توجّه به مباحث آغازین ما در باب مستقلّات عقلیّه، اشکالات نظریّه ی اعتباری بودن حُسن و قبح های عقلی، واضح و آشکار است. اگر این قبیل حسن و قبح ها را اعتباری بدانیم، در واقع آنها را ذاتی ندانسته ایم. مثلاً قول به اعتباری بودنِ حسن عدل، ما را به جستجوی ریشه ی این حُسن در چیزی غیر از خود عدل وامی دارد، مانند اینکه چون عدل ملائم با طبع آدمی است و یا او را به مطلوب اجتماعی خود می رساند، مفهوم حُسن برایش اعتبار می شود. به عبارت دیگر حُسن عدل به عنوان ابزاری برای نیل به مقصود به کار گرفته می شود (نظریّه استخدام).
این تلقّی از عدل، یعنی اینکه حُسن آن جعلی وا تباری و وضع شدنی است، نه یک امرِ واقعیِ کشف شدنی. امّا در دیدگاه ما- که سعی شد بر اساس وجدان بنا و بیان شود- نه بر پیش فرض های ذهنی غیر موجّه- مستقلّات عقلیّه اموری کاملاً واقعی هستند که عقل انسان آنها را کشف می کند. (39)
روح سخنان استاد مطهّری و پاسخی که به بیانات علّامه طباطبایی می دهند نیز همین است. تفکیک «من» علوی از «من» سفلی، در حقیقت تفکیک عقل و احکام عقلیِ انسان، از خواسته ها و تمایلات حیوانی اوست.
تصریح مرحوم مطهّری به این امر: «اینکه انسان یک جنبه از وجود خودش و کارهای مربوط به آن جنبه را دارای علو و بلندی می بیند، یک اعتبار و قرارداد نیست.»، در حقیقت نفی نظریّه ی استخدام در مورد حُسن و قبح هایی نظیر حسین عدل و قبح ظلم است.
البتّه ایشان معنای خوب و بد را به دوست داشتن و دوست نداشتن برگردانده اند. ولی دوست داشتن اموری نظیر حسن عدل و قبح ظلم را به «منِ» علوی نسبت می دهند. از سویی دوست داشتنِ «من» علوی، از نظرِ ایشان یک امر واقعی است نه قراردادی و اعتباری. پس مقصود از دوست داشتن «منِ» علوی، همان چیزی است که ما به کشفِ عقلانی از امور واقعی تعبیر کردیم. این گونه دوست داشتن ها به هیچ وجه به احساسات و تمایلات روحی انسان (با صرف نظر از عقل او) مربوط نمی شود. از این رو به نظر می آید که تعبیر دوست داشتن برای حسن و قبح ذاتی، تعبیر رسایی نیست. به هر حال نکته اساسی این است که: اگر انسان نخواهد به اعتباری و نسبی بودن ارزش های اخلاقی تن دهد، چاره ای ندارد جز قبول اینکه این گونه ارزش ها، واقعی و حقیقی اند. مطلق بودن حسن و قبح های اخلاقی با اعتباری و قراردادی بودن آنها سازگار نیست. بنابراین مرحوم مطهّری هم- که از تزلزل ارزش های اخلاقی و مطلق بودن آنها نگران بوده اند- چاره ای جز تن دادن به واقعی و غیراختیاری بودن آنها نداشته اند. در این صورت حسن و قبح های عقلی کشف شدنی خواهند بود، اعمّ از اینکه با احساسی و طبع انسانها ملایم باشند یا نباشند، دوست داشتنی باشند یا نباشند. نکته اساسی این است که واقعی و حقیقی بودن با کشف شدنی بودن ملازمت دارد، نمی توان حسن و قبح را واقعی و غیراعتباری دانست و در عین حال ادّعای جعلی بودن و کشفی نبودن آن را کرد.
خلاصه اینکه اگر بخواهیم اخلاق و ارزش های اخلاقی را حفظ کنیم، باید آنها را مطلق (غیر نسبی) بدانیم و لازمه ی مطلق دانستن آنها هم، اعتباری نبودن و واقعی دانستن آنهاست. واقعی بودن نیز نتیجه ای جز کشف شدنی بودن آنها ندارد. این همان نکته ی کلیدی بحث است که از آغاز تعریف «عقل» بر آن تأکید کردیم.
با ذکر نکته ای بحث مستقلّات عقلیّه را به پایان می بریم:
گاه از باید ها و نباید های شرعی نیز، به عنوان اموری اعتباری یاد می شود. این نظر نیز قابل قبول نیست. پیشتر نیز اشاره کردیم که حسن و قبح های شرعی هم اموری واقعی هستند، یعنی واقعیّاتی قابل کشف و خارج از دایره ی قراردادهای بشری می باشند. همان خدای هست ها که خالق موجودات است، حُسن و قبح هایی را قرار داده است. به بیان دقیق تر، درست است که احکام شرعی توسّط خدای متعال وضع و جعل شده، ولی امر و نهی الهی در حقیقت، «جعل واقعیّت» است، یعنی جعل اموری که آثار و لوازم واقعی و غیراعتباری دارد. لذا موضع شان در برابر حُسن و قبح های شرعی نیز موضع کشف است. البتّه این بار، کشف ها به واسطه ی وحی انجام می گیرد، نه عقل بشر عادی. پس به طور کلّی می توان گفت که حسن و قبح های عقلی و شرعی هیچ کدام اعتباری نیستند، بلکه همه ی آنها واقعی بوده و به وسیله ی عقل یا شرع کشف می شوند.

پی نوشت ها:

1-المنطق/ ص293.
2
- همان/ ص294، التأدیبات الصّلاحیّة، و تسمّى المحمودات و الآراء المحمودة. و هى ما تطابق علیها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامّة للحكم بها، باعتبار أن بها حفظ النظام و بقاء النوع، كقضیّة حُسن العدل و قبح الظّلم. و معنى حُسن العدل أنّ فاعله ممدوح لدى العقلاء. و معنى قبح الظّلم انّ قاعده مذموم لدیهم.»
3
-همان/ ص295، «و هذه القضایا الّتى تطابقت علیها آراء العقلاء من المدح و الذمّ، لأجل تحصیل المصلحة العامّة، تسمّى «الآراء المحمودة» و التأدیبات الصّلاحیة. و هى لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. و سبب تطابق آرائهم، شعورهم جمیعاً بما فى ذلك من مصلحة عامّة.»
4
-همان/ ص295، «و هذا هو معنی التّحسین و التّقبیح العقلییّن اللّذین واقع الخلاف فی إثباتهما بین الأشاعرة و العدلیّة، فَنَفَتهُما الفرقة الاوّلى و اثبتتهما الثّانیة. فَإِذ یقول العدلیّة بالحسن والقبح العقلییّن یریدون أنّ الحسن والقبح من الآراء المحمودة و القضایا المشهورة الّتى تطابقت علیها الآراء لما فیها من التّأدیبات الصّلاحیة و لیس لها واقع وراء تطابق الآراء.
5
- نگاه کنید به بخش اوّل، بند1-3-2.
6
- اصول الفقه/ ج1/ 200.
7
-همان/ ص201.
8
-همان/ ص202.
9
-همان/ ص207. «إنّ العدلیّه- اذ یقولون بالحسن و القبح العقلییّن- یریدون انّ الحسن والقبح من الآراء المحموده و القضایا المشهورة المحمودة من التأدیبات الصّلاحیّة و هى الّتى تطابقت علیها آراء العقلاء بما هم عقلاء. و القضایا المشهورة لیس لها واقع وراء تطابق الآراء، أى انّ واقعها ذلك. فمعنى حسن العدل او العلم عندهم انّ فاعله ممدوح لدى العقلاء و معنى قبح الظّلم و الجهل انّ فاعله مذموم لدیهم.»
10
-الإشارات و التّنبیهات (با شرح خواجه نصیر)/ ص220، «و منها الآراء المسمّاة بالمحمودة و ربّما حصّصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها الاّ الشهرة و هى آراء لو خلّى الانسان و عقله المجرّد و وهمه و حسّه و لم یؤدّب بقبول قضایاها و الاعتراف بها و لم یمل الاستقراء بظنّه القوى إلى حكم لكثرة الجزئیات و لم یستدع إلیها ما فى طبیعة الإنسان من الرحمة و الخجل و الأنفة و الحمیّة و غیر ذلك، لم یقض بها الانسان طاعة العقله او وهمه او حسّه مثل حکمنا ان سلب مال الانسان قبیح و انّ الکذب قبیح لاینبغی ان یقدم علیه. و من هذا الجنس ما یسبق إلى وهم كثیر من الناس و ان صرّف كثیراً عنه الشرع من قبح ذبح الحیوان اتّباعاً لما فى الغریزة من الرقّة لمن یكون غریزته كذلك و هم أكثر النّاس. و لیس شىء عن هذا یوحیه العقل السّاذج»
11
-همان/ ص221، «و للشّهرة اسبابٌ: ... منها كونه مشتملاً على مصلحة شاملة للعموم كقولنا العدل حسن.»
12
-همان/ پاورقی ص220، «و امّا غیر یقینیّات و هی الّتی یتوقّف العقل الصّرف فی الحکم بها؛ لکن لعموم الناس بها اعتراف و تسمّى آراء محمودة و ربّما تخصّص باسم المشهورات.»
13
-دکتر مهدی حائری یزدی، کاوش های عقل عملی/ صص108-109.
14
-همان/ صص113-114.
15
-در کتاب حسن و قبحِ عقلی، فصل هفتم دارای چنین عنوانی است» «حسن و قبح عقلی از یقینیّات است نه از مشهورات.» در آنجا پس از تقریر کلام ابن سینا و خواجه نصیر در باب مشهورات، قضاوت نویسنده همان است که به عنوان شاهد دوم در متن آمده است.
16
-استاد جعفر سبحانی، حسن و قبح عقلی/ ص59.
17
-همان/ ص66. (پایان فصل هشتم با عنوان قضایای خودمعیار حکمت عملی)
18
- این کتاب، مجموعه ی گفتارهای ایشان پیرامون فلسفه ی مارکسیسم و نقد آن است که دو بحث آن، به «جاودانگی حقیقت» و «جاودانگی اصول اخلاقی» اختصاص دارد.
19
-نقدی بر مارکسیم/ صص189-190.
20
-همان/ ص190.
21
-همان/ پاورقی، ص190.
22
-همان/ ص194.
23
-اصل این بحث در اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله ششم تحت عنوان «ادراکات اعتباری» مطرح گردیده است.
24
-نقدی بر مارکسیسم/ ص191.
25
-اصول فلسفه/ ج2/ صص148-149.
26
-همان/ ص151.
27
-المیزان/ ج5/ ص6، «الإنسان اوّل ما تنبّه علی معنی الحسن تنبّه علیه من مشاهدة الجمال فی أبناء نوعه الّذى هو اعتدال الخلقه، و تناسب نسب الأعضاء و خاصّة فى الوجه ثم فى سائر الأمور المحسوسة من الطّبیعیّات و یرجع بالأخره إلى موافقة الشّیء لما یقصد من نوعه طبعاً.)
28
-همان.
29
-همان.
30
- «ثم عممٌ ذلك إلى الأفعال و المعانى الاعتباریّة و العناوین المقصودة فى ظرف الاجتماع من حیث ملائمتها لغرض الاجتماع و هو سعادة الحیاة الانسانیّه أو التّمتّع من الحیاة و عدم ملائمتها فالعدل حسن و الإحسان إلی مستحقّه حسن و التّعلیم و التّربیة و النّصح و ما أشبه ذلک فی مواردها حسنات و الظّلم و لعدوان و ما أشبه ذلك سیّئات قبیحه لملائمة القبیل الأوّل لسعادة الإنسان او لتمتّعه التّام فى ظرف اجتماعه و عدم ملائمة القبیل الثّانی لذلک.» (المیزان فی تفسیر القرآن/ ج5/ ص6)
31
- المیزان/ ج5/ ص6.
32
-نقدی بر مارکسیسم/ ص193.
33
-اصول فلسفه/ ج2/ ص189.
34
-همان/ ص191.
35
-همان/ ص192.
36
-نقدی بر مارکسیسم/ صص198-199.
37
-نقدی بر مارکسیسم/ صص194-195.
38
- نقدی بر مارکسیسم/ ص209.
39
-البتّه ما وجود حُسن و قبح های اعتباری را نیز منکر نیستیم. همانطور که پیشتر مثال زدیم، حضور در زمان و مکان معیّن، با قرارداد و اعتبار انسانها نیکو یا زشت شمرده می شود. البتّه حُسن حضور به موقع، به واسطه ی حُسن وفای به عهد است که آن یک امر واقعی است. ما وجداناً این دو حُسن (وفای به عهد و حضور به موقع در مکان معیّن) را با یکدیگر متفاوت می یابیم.

منبع مقاله :
بنی هاشمی، محمد؛ (1385)، کتاب عقل، تهران: انتشارات نبأ، چاپ اول.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :