ارسال به دوستان
کد خبر : 254621

استقبال

دلتنگم آن چنان که اگر بینمت به کام خواهم که جاودانه بنالم به دامنت


استقبال

 

زمین از برگ، برگ از باد، باد از رود، رود از ماه
روایت کرده اند اردیبهشتی می رسد از راه

بهاری می رسد از راه و می گویند می روید
گل داوودی از هر سنگ، حسن یوسف از هر چاه

بگو چلّه نشینان زمستان را که برخیزند
به استقبال می آییمت ای عید از همین دی ماه

به استقبال می آییمت آری دشت پشت دشت
چه باک از راه ناهموار و از یاران ناهمراه

به استهلال می آییمت ای عید از محرم ها
به روی بام ها هر شام با آیینه و با آه...

سر بسمل شدن دارند این مرغان سرگردان
گلویی تر کنید ای تیغ های تشنه، بسم الله!

 

محمد مهدی سیار
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :