ارسال به دوستان
کد خبر : 236581

لــذت عشــق

لــذت عشــق
لــذت عشــق

آن عشــق کــه در پــرده بمــانــد بــه چــه ارزد؟!

عشــق اســت

و همیــن لــذت اظهــار و دگــر هیــچ . . .

شفایی اصفهانی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :