ارسال به دوستان
کد خبر : 44849

کاوشی فلسفی در مسئله صفات خداوند در پرتو احادیث امام رضا(ع)

لازم به ذکر است این مقاله در شماره 99 مجله مشکوه تابستان 1387 به قلم دکتر شانظری و خانم نفسیه اهل سرمدی به چاپ رسیده است.
کاوشی فلسفی در مسئله صفات خداوند در پرتو احادیث امام رضا(ع)

چکیده
طرح مباحث الهیات توسط ائمه (ع) و تجزیه و تحلیل آن در ظهور تفکر شیعی در قالب عقل فلسفی تاثیر بسزایی داشته است و مسطله صفات خداوند از جمله این مباحث است.اهمیت ویژه این مسئله از سویی و اختلافی بودن مبانی و نظریات گوناگون از سویی دیگر موجب طرح گسترده آن در احادیث و روایات ائمه است. این نوشتار که با قلمی فلسفی به شرح و توضیح احادیث امام رضا در این خصوص می پردازد ابتدا به اختصار به نظریات گوناگون اشاره نموده آنگاه با استمداد از مضامین عالی و بلند روایات رضوی به اثبات عینیت ذات و صفات در حضرت احدیت می پردازد .
سپس از این مقام گام فراتر نهاده به دقایق و لطایفی در احادیث حضرت اشاره می شود که در آن ها حضرت رب العالمین یگانه مصداق برای صفات کمالی شمرده می شود . آنگاه از چشم انداز فلسفی و با استناد به کلام فلاسفه اسلامی به تبیین و تشریح این مهم اقدام و از ظاهر تناقض گونه آن رفع ابهام می نماید.


بساطت محض ، تشبیه تنزیه عینیت ذات و صفات وجود رابط


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :