ارسال به دوستان
کد خبر : 240338

عید سعیدفطر

عید سعیدفطر
عید سعیدفطر

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صد شکر که آن رفت

این با طرب و خرمی و فرخی آمد

وان باکرم و محنت و رنج و مرضان رفت

عید آمد و شد عیش و نشاط و طرب آغاز

مه رفت و خرافات خرافات خران رفت

ایام نشاط و طرب و خرمی آمد

هنگام بساط و شعب و زرق و فسان رفت

لاحول کنان آمد تا خانه ز مسجد

عابد که ز مسجد به سوی خانه دوان رفت

عید آمد و شد باز در خانه  خمّار

شاهد به میان آمد و زاهد ز میان رفت

این طُرفه که با مسجد و سجاده و دستار

زاهد سبک از زهد پی رطل گران رفت

ما هم چله سازیم دگر با می و معشوق

سی روزه به دریوزه انیمان که زیان رفت

رندانه به میخانه خرامیم وگذاریم

سر درکف آن پای که تا دیر مغان رفت

قاآنی

 نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :