• فلسفه

 • کلام

 • اخلاق

 • مهدويت

برهان حركت در فلسفه ارسطو و حكمت متعاليه

قابل توجه کاربران محترم؛ به اطلاع میرساند مبنای فعالیت این وب سایت اطلاع رسانی علمی گسترده و متنوع می باشد بر این اساس از تمامی مقالات محققین ، پژوهشگران و سایتهایی که محتوای قلم و موضوعات پژوهش شان متناسب با فعالیت این وب سایت است با ذکر نام محترمشان مقالات مناسب باز نشر می گردد. بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد. برهان حركت در فلسفه ارسطو و حكمت متعاليه عباس شيخ شعاعي عضو هيأت علمي گروه فلسفه دانشگاه لقمان چكيده همواره يكي از محورهاي مورد بحث فيلسوفان خداشناسي بوده است. يكي از استدلالهايي كه براي اثبات وجود خداوند مطرح بوده برهان حركت است. در اين مقاله كوشيده شده تا تلقي ارسطو و ملاصدرا بعنوان دو فيلسوف برجسته يونان و اسلام از محرك نخستين و نحوه اثبات آن مورد مقايسه قرار گيرد و تفاوت احتمالي ميان آن دو بيان شود.

30 فروردین 1394

ادراک حسی

قابل توجه کاربران محترم؛ به اطلاع میرساند مبنای فعالیت این وب سایت اطلاع رسانی علمی گسترده و متنوع می باشد بر این اساس از تمامی مقالات محققین ، پژوهشگران و سایتهایی که محتوای قلم و موضوعات پژوهش شان متناسب با فعالیت این وب سایت است با ذکر نام محترمشان مقالات مناسب باز نشر می گردد. بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد. ادراک حسی سيد محمد خامنه اي نظريه ملاصدرا درباره ادراك ـ شامل ادراك حسي ، ادراك خيالي و ادراك عقلي ـ از همان اشياء خارجي و اعيان موجودات آغاز و بر اساس آن بنا مي شود.[1] وي تمام درجات و مراحل ادراك را كه سلسله اي از پديده هاي جسماني و نفساني غير مادي است ناشي از موجود مادي خارجي (object) مي داند و برخلاف برخي از فلاسفة ايده آليست كه مقولات ذهني را پايه اصلي ادراك مي دانند يا فلاسفه عقليون كه به معلوماتي پيشيني قائلند يا هگل كه اصل را بر «ايده « ذهني قرار داده است ـ وي به تطابق شناخت ذهني (كه به آن معلوم بالذات مي گويد) با عين خارجي (كه به آن معلوم بالعرض مي گويد) معتقد است و ميان همه ادراكات انسان با واقعيات بيروني رابطه اي برقرار مي داند و بر آن است كه معلومات و تصورات ما ريشه در حواس ما دارد.

23 فروردین 1394

اقسام ثانوي علم حصولي در نظر صدرالدين شيرازي

قابل توجه کاربران محترم؛ به اطلاع میرساند مبنای فعالیت این وب سایت اطلاع رسانی علمی گسترده و متنوع می باشد بر این اساس از تمامی مقالات محققین ، پژوهشگران و سایتهایی که محتوای قلم و موضوعات پژوهش شان متناسب با فعالیت این وب سایت است با ذکر نام محترمشان مقالات مناسب باز نشر می گردد. بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد. اقسام ثانوي علم حصولي در نظر صدرالدين شيرازي سيد محمد حكاك علم عبارت است از اتحاد معلوم با عالم يا حضور معلوم نزد عالم. اين حضور دو قسم است: يا حضور وجود معلوم است نزد عالم و يا حضور صورت معلوم نزد عالم. قسم نخست، علم حضوري است و قسم دوم را علم حصولي ناميده اند. و اين عبارت مشهور كه در تعريف علم گفته اند: «العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل([1])»، در خصوص علم حصولي است. براي علم حضوري مي توان علم انسان را به خودش و براي علم حصولي علم او را به اشياء خارج از خودش مثال زد. انسان خود را بيواسطه صورت و مفهوم مي يابد و علم به نفس به غير اين طريق محال است، و اگر آدمي صورتي هم از خودش دارد آن را از علم حضوري بدست آورده است. و اما علم انسان به اشياء خارجي از طريق صور آنهاست در ذهن.

15 فروردین 1394

بررسی و تحليل برخی تأملات تأويلی ملاصدرا در کتاب و سنت

قابل توجه کاربران محترم؛ به اطلاع میرساند مبنای فعالیت این وب سایت اطلاع رسانی علمی گسترده و متنوع می باشد بر این اساس از تمامی مقالات محققین ، پژوهشگران و سایتهایی که محتوای قلم و موضوعات پژوهش شان متناسب با فعالیت این وب سایت است با ذکر نام محترمشان مقالات مناسب باز نشر می گردد. بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد. بررسی و تحليل برخی تأملات تأويلی ملاصدرا در کتاب و سنت محمد بيد هندی مقدمه در هستی شناسی تأويلی ملاصدرا پنج عنصر اصلی را بوضوح مي توان از هم بازشناخت. اين عناصر عبارتند از: فلسفة ارسطو و پيروانش, تعاليم نو افلاطونی بويژه نظريات افلوطين در اثولوجيا, تعاليم فارابی و ابن سينا, نظريات عرفانی ابن عربي و اصول وحيانی شامل آيات قرآن و نهج البلاغه و بخصوص آن دسته از تعاليم پيامبر اسلام (ص) و ائمه شيعه(ع) که بيشتر جنبة باطنی و عرفانی دارند. تأمل در عناصر تشکيل دهنده نظام فلسفی ملاصدرا و نحوة ترکيب و تحليل آنها مؤيّد اين معنا است که ملاصدرا «حقيقت» را مقصد واحدی مي داند که از سه طريق وحی (قرآن) و تحليلات عقلی (برهان) و تهذيب نفس (عرفان) مي توان به دريافت آن نائل آمد. نبوغ ملاصدرا در اين بود که اين سه طريق را که به حقيقت واحدی منتهی مي گردند با يکديگر ترکيب کرد و ناسازگاريهای ظاهری آنها را بکمک کليد «تأويل»([1]) مرتفع نمود. ملاصدرا نه تنها برای آيات قرآنی, ظاهر و باطن و تفسير و تأويل قائل است بلکه معتقد است احاديث و سخنان معصومين نيز از اين ويژگی مهم برخوردارند. رابط انديشه فلسفی ملاصدرا با فهم او از متون دينی دو سويه است؛ بدين معنا که تأملات او در آيات و روايات, منشأ طرح بسياری از مبانی و مسائل فلسفی گرديده و متقابلاً فلسفة وجودی او نقش بسيار مهمی در فهم و تفسير و تأويل آيات و روايات داشته است. نگارنده معتقد است بدون توجه به نقش عنصر «تاويل» در انديشه ملاصدرا فهم اين رابطه دو سويه غير ممکن مي نمايد. بر اين اساس نخست خاستگاه تفکر تأويلی ملاصدرا را مورد بحث قرار داده و سپس به بررسی برخی تأويلات وجودی وی پيرامون آيات و روايات پرداخته ايم.

16 اسفند 1393

 • تعداد رکوردها : 267

  بررسي تطبيقي جبر و اختيار از منظر امام خميني(ره) و فخر رازي

  امام خميني و فخر رازي دو تن از انديشمنداني هستند كه هريك با رويكردي ويژه و اصول كلامي متفاوت مسئلة جبر و اختيار را بررسي كرده اند و آرايي متفاوت را ارائه داده اند. فخر رازي كه تبحّر و مهارتي ويژه در قلمرو كلام دارد، با رويكرد كلامي اشعري، به جبر تمايل دارد؛ بيشتر به نقل استناد مي كند و از براهين عقلي، كمتر بهره مي جويد؛ از سوي ديگر امام خميني، به دليل اهميتي كه براي اين مسئله قايل بوده، در مقام متكلمي شيعي، كوشيده است كه ابعاد گوناگون اين مسئله را تبيين و تحليل كند و ريشه هاي فلسفي ـ كلامي و روايي آن را پي بگيرد. ارائة ديدگاه متعادل تر از جبر و اختيار از سوي امام(ره) كه همان امر بين الأمرين است، بنابر اصول اعتقادي و مباني عرفاني او و با رويكرد عقلي و نقلي به اثبات مي رسد. نوع تحقيق در اين مقاله توسعه اي و روش انجام آن به صورت اسنادي و توصيفي با تأكيد بر تحليل محتواست.

  20 مرداد 1392

  ولايت و امامت از ديدگاه ملاصدرا

  نکته ؛ لازم به ذکر است است این مقاله در شماره سوم مجله علمی- پژوهشی مشرق موعود به چاپ رسیده است و ونویسنده محترم آن سر کار خانم مریم محمدی آرانی می باشد . از آنجا که یکی از رسالتهای این سایت اطلاع رسانی و تنوع محتوایی برای کاربران محترم است لذا از نویسندگان محترم دیگر با ذکر نام و مشخصات مقالاتی درج می گردد. نگارنده در این نوشتار مسئله امامت و ولایت را از منظر ملاصدرا بررسی می کند از این رو در آغاز به بررسی ولایت تکوینی و تشریعی اشاره نموده و اسفار اربعه را بر مقام ولایت تطبیق می نماید ...........

  27 تیر 1392

  • تعداد رکوردها : 218
  • تعداد رکوردها : 0
  • تعداد رکوردها : 0
 • پربيننده ترين مطالب

 • آخرین مطالب

 
 
 

حدیث

 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : إنَّ فاطِمةَ بَضعَةٌ مِنّي و هِىَ نورُ عَيني و ثَمَرَةُ فُؤادي؛ يَسوؤُني ما ساءَها و يَسُرُّني ما سَرَّها و إنَّها أوَّلُ مَن يَلحَقُني مِن أهلِ بَيتي

فاطمه پاره تن من و روشنى ديده و ميوه دل من است. آنچه او را ناراحت كند مرا ناراحت مى ‏كند و آنچه شادش كند، مرا شاد مى‏ كند؛ او نخستين نفر از اهل‏بيت من است كه به من مى‏ پيوندد

الأمالى ، صدوق ، ص ۵۷۵